ΚΕΝΑΚ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

green-regulation-energy-buildings
 
 
 
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΕΝΑΚ - 2017
 
 
 
 
Στο ΦΕΚ Β/2367/12-7-2017 εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης               [pdf_im]
Στο ΦΕΚ Β/4003/17-11-2017 εγκρίνονται οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου   [pdf_im] 
Στο ΦΕΚ Β/4108/23-11-2017 γίνονται διορθώσεις στο ΦΕΚ Β/4003/17-11-2017                   [pdf_im]
 
 
 
 
 
 
 Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής - ΦΕΚ Β/2367/12-7-2017 
 
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις κατηγορίες χρήσεων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που προβλέπο- νται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν.4122/2013, όπως αυτές εξειδικεύονται με τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.4122/2013.
2. Η ΜΕΑ εκπονείται για κάθε νέο κτίριο ή κτιριακή μονάδα, καθώς και για κάθε υφιστάμενο κτίριο ή κτιριακή μονάδα που ανακαινίζεται ριζικά, όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα του ν.4122/2013.
3. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση του ΠΕΑ εφαρμόζεται στις περιπτώ- σεις των άρθρων 11 και 12 του ν.4122/2013.
4. Η ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του ν.4122/2013 και αφορά στη συνολική ωφέλιμη ονομαστική ισχύ κεντρικών συστημάτων θέρμανσης του κτιρίου.
5. Η ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του ν.4122/2013 και αφορά στη συνολική ωφέλιμη ονομαστική ισχύ κεντρικών συστημάτων κλιματισμού του κτιρίου.
 
 
 
 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Ν.4122/2013 :Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. [pdf_im]
  
 
Άρθρο 1 Σκοπός − Αντικείμενο 
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Άρθρο 4 Καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
Άρθρο 5 Υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
Άρθρο 6 Νέα κτίρια
Άρθρο 7 Υφιστάμενα κτίρια
Άρθρο 8 Τεχνικά συστήματα κτιρίων
Άρθρο 9 Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
Άρθρο 10 Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων
Άρθρο 11 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Άρθρο 12 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Άρθρο 13 Επίδειξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Άρθρο 14 Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης
Άρθρο 15 Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού
Άρθρο 16 Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού
Άρθρο 17 Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών − Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων
Άρθρο 18 Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου
Άρθρο 19 Διαδικασία ανάκλησης/αντικατάστασης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων και Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού
Άρθρο 20 Κυρώσεις
Άρθρο 21 Θέματα οικοδομικών αδειών
Άρθρο 22 Καταργούμενες – Τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 24 Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3889/2010
Άρθρο 25 Ρύθμιση θεμάτων του ν. 1811/1988 και του ν. 590/1977
Άρθρο 26 Τροποποιήσεις του ν. 2882/2001
Άρθρο 27 Στο ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) προ− στίθεται νέο άρθρο 47α 
Άρθρο 28
Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ο "παλαιός" ΚΕΝΑΚ  : στο ΦΕΚ Β/407/ 9-4-10 είχε δημοσιευθεί η απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια με τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό του κελύφους, όπως ίσχυσε έως 27-11-2017 .Κατεβάστε . Εδώ[pdf_im]  το πλήρες κείμενο.
 
 
 
παλιότερες εγκύκλιοι :
-  2279 εγκύκλιο από  22-12-2010 [pdf_im]
- 1603 εγκύκλιος από 04-10-2010  (για την εφαρμογή του παλαιού ΚΕΝΑΚ)
 
 
-     10 εγκύκλιος από 26-01-2011  (για ΠΕΑ) - προς τους συμβολαιογράφους
 
Για την εφαρμογή του "παλαιού" ΚΕΝΑΚ είχαν εκδοθεί επισης και  οι παρκάτω εγκύκλιοι :

 α) η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ )» (οικ. 1603/4.10.2010) και
 β) η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010) 
γ) η Εγκύκλιος 2366/05.01.2011 με επιπλέον διευκρινήσεις
δ) η Εγκύκλιος 22/26.01.2011 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
ε) η Εγκύκλιος "Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ" (οικ.2021/14/6/2012)

 

 

 

 
Παλαιότερες εγκύκλιοι  :
 
 
 
 
 

green_card_com

 
 
 
 

Εκτύπωση