ΤΥΦΛΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

 

Λύση για τα τυφλά οικόπεδα φέρνει το άρθρο 35 του Ν.3937/2011  με το οποίο προβλέπονται τα παρακάτω : 

Δίκτυο

* Με ευθύνη των περιφερειών, των δήμων ή και κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον, προωθείται η κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε εντός σχεδίου περιοχές.

* Η καταγραφή γίνεται με τοπογραφικό διάγραμμα ή και με ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας, που πλέον υπάρχει για όλη τη χώρα, μέσω του κτηματολογίου.

* Η ρύθμιση αφορά όλους τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, είτε είναι οριοθετημένοι με το διάταγμα του 1985 είτε είναι υφιστάμενοι προ του 1923 και δεν έχουν οριοθετηθεί. Στην τελευταία περίπτωση η αποτύπωση αφορά το συνεκτικό τμήμα του οικισμού.

* Στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, περιλαμβάνονται και «εδαφικά τμήματα ακινήτων που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με πράξεις παραχώρησης που έχουν μεταγραφεί αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί ως κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαδικασία παραχώρησης στο δήμο να έχει ολοκληρωθεί ώς τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για τους ενδιαφερομένους που δεν έχουν προλάβει να διεκπεραιώσουν τη συμβολαιογραφική πράξη και τις άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η νέα διαδικασία μέσα από τα τοπογραφικά διατάγματα και τους ορθοφωτοχάρτες είναι απλούστερη, ολοκληρώνεται μέσα σε 50 ημέρες και προβλέπει:

* Η επικύρωση του δικτύου των κοινόχρηστων χώρων γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συνοδευόμενη από το σχετικό χάρτη.

* Οι χάρτες εκπονούνται με ευθύνη του αρμόδιου δήμου και αναρτώνται για 20 ημέρες στην ιστοσελίδα του και σε κεντρικό σημείο του οικισμού. Προβλέπεται επίσης η δημοσίευση σε δύο τοπικές ή περιφερειακές εφημερίδες.

* Οι ενστάσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή και το διάγραμμα οριστικοποιείται μέσα σε 30 ημέρες.

Απαιτείται βεβαίως η έκδοση απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις προδιαγραφές και τον τρόπο σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των κατά περίπτωση ειδικών μελετών, που ώς τώρα δεν έχει γίνει.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από Απόφαση του ΣΤΕ  :


Εγκ-3678/1/28-1-10 Αποφ-3678/1/10 Εγκ-3678/1/28-1-2010
Εγκ-3678/1/10 Εγκ-3678/1/2010
Ε-1/10 Εγκ-1/2010
Με την ΣΤΕ -1828/2008 οι διατάξεις των παρ.2 και παρ.3 του Αρθ-6 του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85), είναι ανίσχυρες "οι οποίες όριζαν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την παραχώρηση από ιδιώτες εδαφικών λωρίδων και τη θέση τους σε κοινή χρήση, προκειμένου να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα στερούμενα προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο και μη δυνάμενα, κατ' επέκταση, να δομηθούν.
Διαβάστε  εδώ  την εγκύκλιο 1/10


Αποφ-10237/3/12-3-10 Εγκ-3/10 [ΙΣΧΥΕΙ από 12-3-10] Ε-3/10
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Εγκ-1/10 και οδηγίες για το σχεδιασμό της τμηματικής

πολεοδομικής μελέτης κατά της παρ.3 του Αρθ-19 του Ν-2508/97 (ΦΕΚ-128/Α/97)
Επίσης με την Αποφ-10237/3/12-3-10 Εγκ-3/10 δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Εγκ-1/10 και οδηγίες για το σχεδιασμό της τμηματικής πολεοδομικής μελέτης κατά της παρ.3 του Αρθ-19 του Ν-2508/97 (ΦΕΚ-128/Α/97)
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο 3/10 


Εκτύπωση