ΑΡΘΡΟ 24 ν.4014/11 (ΠΑΡ.1 εως 20)

ΜΟΜΟΣ 4014/11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  - ΑΡΘΡΟ 49 και 51 ΤΟΥ Ν.4030/11

Πράξη Νομοθερικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 237  5-12-2012 Κεφάλαιο Δ άρθρο 14 παρ.2 και 3

ΑΡΘΡΟ 24 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Παράγραφοι  1-20 (α' μέρος)

 Παρ.1 α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα µε την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή (*) του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. 

(*) ως περιοχή του ακινήτου, για τα εντός σχεδίου πόλεως ευρισκόμενα ακίνητα, νοείται το οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται το ακίνητο.(άρθρο 51 παρ.1 ν4030/11)

β. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός µε την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασμό και την αναθεώρηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος. Με τα παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές οι ζώνες, όπου επιτρέπεται η δόμηση.

γ.   Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών µη άρτια ακίνητα, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση, μπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης:

i) είτε έχει είτε αποκτήσει όμορο ή τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή όμορου οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης µε τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται (συμπληρωματικό ακίνητο), µε την προϋπόθεση ότι στο συμπληρωματικό ακίνητο θα αποκλειστεί η δυνατότητα δόμησης. Το συμπληρωματικό ακίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή µε μικρότερη τιμή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη συμπλήρωση της αρτιότητας. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική συμβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο και καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο. Η παραπάνω δήλωση δεσμεύει κάθε πρόσωπο, που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στο συμπληρωματικό ακίνητο. Το συμπληρωματικό ακίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα µε το εδάφιο α’ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου µη άρτιου ακινήτου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί µη νόμιμο κτίσμα ή  ii) καταβάλει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου υπολογίζεται µε βάση εμβαδόν ίσο µε τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτίσματος και σύμφωνα µε το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου µε την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για την καταβολή, απόδοση και διάθεση του ποσού των προστίμων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25,  iii) είτε έχει είτε αποκτήσει τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του δήμου της αυθαίρετης κατασκευής μικρότερο του υπό ii) αναφερόμενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα και καταβάλει και ειδικό πρόστιμο για την επιπλέον υπολειπόμενη αρτιότητα, σύμφωνα µε τα οριζόμενα υπό iii). Μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση άρτιων και οικοδομήσιμων ακινήτων σε µη άρτιο και µη οικοδομήσιμο ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μετά την κατάτμηση το εναπομείναν ακίνητο να παραμένει άρτιο και οικοδομήσιμο. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων της   περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

 Παρ 2. Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής

 α. Αίτηση.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας  που υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς  επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη µε προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές µε εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια. Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύμφωνα µε το παράρτημα του παρόντος και:

 αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια   κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση ββ’ συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού, συνοδευόµενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε µμακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστηµα του φέροντος οργανισµού, καθώς και τυχόν εµφανείς βλάβες,

ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ µελέτη στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού, η οποία θα περιλαµβάνει: i) γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισµού, ii) αποτίµηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισµού, iii) µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη στάθµη επιτελεστικότητας (σεισµικός συντελεστής), iv) πρόταση ενισχύσεων του υφισταµένου φορέα, εάν απαιτείται, v) αντισεισµικό έλεγχο µε το σεισµικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.  Στο σώµα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος.

 «Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή  αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυτός μπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προ της 31.1.1983. »

 Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.

 Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.

 γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και  µέχρι 1.000 τ.µ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συµβεβληµένες τράπεζες.

 δ) Έντυπο υπολογισµού του ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.

 Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται µε πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του µηχανικού του.

Με απόφαση των αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόµιµες, κατά την έννοια του ν. 3919/2011, αµοιβές των µηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και µελέτες που συνυποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω.

Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003.

Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τµήµα  του ακινήτου, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

Ειδικά στην περίπτωση των δωµάτων, στα οποία υπάρχει µε βάση νόµιµο τίτλο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση µπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

Προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν.4030/11

«Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη.»

 Παρ 3. Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε µε συστηµένη επιστολή στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήµου από 1.10.2011 µέχρι 30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τις 30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία εντός 15 ηµερών. Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία διαπιστώνει µόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έλεγχος µόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τυχόν ελλείψεις µε επισηµείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης µέσω ΚΕΠ ή µε συστηµένη επιστολή ο έλεγχος µόνο της πληρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή τους, εντός των οποίων ενηµερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών προσκοµίζει στην πολεοδοµική υπηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος µε την ηµεροµηνία κατάθεσης. 

Αρθρο 7 του Ν.4051/12 παρ2.α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται  στο  πρώτο εδάφιο  της  παραγράφου 3 του  άρθρου  24 του  ν. 4014/2011 (Α΄ 209), παρατείνεται μέχρι 30.6.2012.

Παρ.4 Η µη τήρηση των προθεσµιών ενεργείας εκ µέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωµα υπαγωγής του στη ρύθµιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσµίες.

Παρ.5 Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδοµικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθµός της καταχώρισης µε την ηµεροµηνία κατάθεσης εγγράφεται επισηµειωµατικά επί του αντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαµβάνει ο αιτών από την πολεοδοµική υπηρεσία. Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ηµεροµηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιµο που ορίζεται στην παράγραφο 6.

 Παρ.6 α. Ο φερόµενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρόστιµο, το οποίο υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της, επί την τιµή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθούν εµπρόθεσµα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος ανάλογα µε την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (τετραγωνικά µέτρα Χ 15% Χ τιµή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων). Για την εύρεση του προστίµου κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εµβαδά όλων των δηλούµενων εµβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.

β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδοµικής αδείας, συνολικής επιφάνειας µέχρι είκοσι (20) τ.µ. και εφόσον το µέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόµενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόµενου ύψους βάσει της οικοδοµικής άδειας µετρούµενο από τη στάθµη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιµο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης έως δυόµιση χιλιάδες (2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές µε τιµή ζώνης µεγαλύτερη από δυόµιση χιλιάδες (2.500) ευρώ.

γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιοµηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο,   τουριστικό κατάλυµα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβολή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται µειωµένο κατά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.

Εδάφιο δ που προστέθηκε με τις τροποποιήσεις του άρθρου 49 του ν.4030/2011

 δ. Για παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης με αναλυτικό προϋπολογισμό. Προϋπολογισμός έως και 5.000 ευρώ θεωρείται μία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Ο αριθμός των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκο του αναλυτικού προϋπολογισμού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήματος.»

Εδάφιο ε που προστέθηκε με τις τροποποιήσεις του άρθρου 51 του ν.4030/2011

 ε. «Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόμησης, το πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να υπολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόμησης (3α, β, γ, δ), αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους

 Παρ.7 α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ.

β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.»

 Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο δηµοτικό διαµέρισµα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο Δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

 Παρ.8 α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίµου µετά την καταβολή του παραβόλου είναι µικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση µέχρι τις 31.12.2011.   Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται από τον µηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του ΤΕΕ, θεωρείται προσωρινά από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία και επιδίδεται άµεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα εντός τριάντα (30) ηµερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιµοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωµής του παραπάνω προστίµου. Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίµου το έντυπο αυτό θεωρείται οριστικά από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µετά από έλεγχο της ορθότητας του ύψους του προστίµου.

 β. Το πρόστιµο καταβάλλεται  (*)εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) µηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόµου, τµηµατικά   σε ισόποσες δόσεις, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσµίας τριών  (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

 (*) Διαγράφησαν σύμφωνα με την παρ.17 του άρθρου 49 του ν.4030/11  Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 διαγράφονται οι λέξεις «εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και», καθώς και οι λέξεις «για τα ακίνητα άλλης χρήσης»

 γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίµων, που επιβάλλονται δυνάµει των διατάξεων του ν. 3843/2010, µόνο για τις καθυστερούµενες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής της πρώτης δόσης ή µη καταβολής τριών συνεχόµενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώµατος της υπαγωγής στη ρύθµιση.

Προσθήκη με την παρ.2 του άρθρου 14 του Δ Κεφαλαίου της Πράξης Νομοθερικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 237  5-12-2012

 Η ισχύς της διάταξης της περίπτ. γ της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αναστέλλεται μέχρι την 31/01/2013

δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 το πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και µέχρι 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσµίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε µήνα καθυστέρησης.   Η οριστική εξόφληση δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών µηνών από τον προβλεπόµενο χρόνο.

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίµου και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

Προσθήκη με την παρ.2 του άρθρου 14 του Δ Κεφαλαίου της Πράξης Νομοθερικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α 237  5-12-2012

«στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013 παρέχεται  έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως.

 

Παρ.9 Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίµου προσκοµίζονται στην πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής ή χρήσης για τη χρονική προθεσµία, που ορίζεται στον παρόντα νόµο, σηµειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στον δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κατασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος µετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον η µορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της αποκεντρωµένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδοµικής υπηρεσίας και αποτελείται από:

α. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,

β. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρµοδιότητάς της, µε τον αναπληρωτή του,

γ. έναν αρχιτέκτονα µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά   κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα µεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσµα µε την έννοια της µόνιµης κατασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών µεταξύ τους και µε το δάπεδο δεν έχει γίνει µε τρόπο σταθερό και µόνιµο ή   η κατάσταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών ή η κατασκευή δεν είναι µορφολογικά συµβατή µε το υπόλοιπο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο ή είναι µεγαλύτερες από 100 τ.µ..

Παρ.10 Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους αναστέλλεται η επιβολή προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά µέχρι την παρέλευσητης προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας µετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.

 Προστέθηκε το παρακάτω εδάφιο :

 Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυτών με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό και στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία βεβαίωση του TEE, με την οποία πιστοποιείται η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου και περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.»

 Παρ.11 Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εµπροθέσµως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και για όσο χρονικό διάστηµα ορίζεται στον παρόντα νόµο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα, κατ’ εξαίρεση, η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 23. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις.

Καταβληθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου. (αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 51 του ν.4030/11)

 «Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου.»

 Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αµέσως προηγούµενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συµψηφισµός. Σε περίπτωση που µετά τον ως άνω υπολογισµό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίµου, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, διαγράφονται.

 Παρ.12 Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου για την αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριµένης χρήσης. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούµενο κτίριο ή τµήµα αυτού, µπορεί να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιµο.

 Παρ.13 Μετά την 1.1. 2012 και ανά τρίµηνο, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλεκτρονική µορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήµο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια των κατασκευών ή χρήσεων του διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των προστίµων, καθώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις.

Παρ.14 Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας µεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του  παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική µνεία για την υπαγωγή των κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθµίσεις αυτές κατά την απεικόνισή τους σηµειώνεται η υπαγωγή αυτή και πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23, επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

Παρ.15 Δικογραφίες που αφορούν αδικήµατα, µε τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρμοδίου Οργάνου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιµο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Παρ.16 Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, το ενιαίο ειδικό πρόστιµο δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται µε υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήµα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπολογίζεται προκειµένου για έκδοση άδειας νοµιµοποίησής τους µε το πρόστιµο που τους αναλογεί.

Παρ.17 Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και  επισκευής γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Στις περιπτώσεις κατασκευών ....   .....µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

 Παρ.18 Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια που εκδόθηκε µε έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και που µεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισµάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου της παρ. 2γ. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου.

 Παρ.19 Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσµατα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη χάραξή του, µε βάση τα στοιχεία της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.

Παρ.20 Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 µόνο µε την υποβολή των υπό α΄

έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και

β) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 µε την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίµου.

 

 


Εκτύπωση