ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ ΔΟΚΚ 7/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ   ∆/ΝΣΗ   ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   Ο.Κ.Κ

 

 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ  7

Aθήνα       28  /  5  /  2012   Αρ. Πρωτ.οικ : 26530

ΘΕΜΑ : ∆ιορθώσεις  – τροποποιήσεις  – προσθήκες στην  Εγκύκλιο  1/2012 (αρ.πρωτ. 6638/7-2-2012).

Με αφορµή   την  έκδοση  νέων  θεσµικών ρυθµίσεων που επηρεάζουν το  κείµενο της Εγκυκλίου   του    θέµατος,    καθώς   και   ερωτήµατα   υπηρεσιών   δόµησης   και   πολιτών διευκρινίζουµε τα εξής επί των αναφεροµένων παραγράφων της Εγκυκλίου του θέµατος:
 
Α. - 1.   Στην παρ. 3 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 :
Το εδάφιο  γ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-11 Κ.Υ.Α.   «Απλούστευση     διαδικασίας     έκδοσης    άδειας     ίδρυσης     και     λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου» (ΦΕΚ 2496Β’) εφαρµόζεται µόνον στις περιπτώσεις που η νοµιµότητα ολοκλήρου του χώρου στον οποίο πρόκειται να  ιδρυθεί κατάστηµα  υγειονοµικού ενδιαφέροντος τεκµηριώνεται από οικοδοµική  άδεια.  Για τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  έχει  ισχύ  η παρ. Β. 3 της  Εγκυκλίου 1/2012.
.2.   Στην παρ. 4 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 : 
α) Στην έννοια των εργασιών επισκευής του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) περιλαµβάνονται και οι εργασίες για ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, οι οποίες όµως  δεν θίγουν τον φέροντα οργανισµό και τα πολεοδοµικά µεγέθη του.
 β)   Για   τη   χορήγηση   έγκρισης   εκτέλεσης    εργασιών   αποπεράτωσης   υφιστάµενης αυθαίρετης  κατασκευής σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και  3 της  υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012  Υ.Α. (ΦΕΚ  43  Β’)  και  δεδοµένου  οτι  δεν  πρόκειται  για  νοµιµοποίησή  της, προσκοµίζονται   οι   µελέτες    των    υπολοιποµένων   εργασιών   που  πρόκειται   να εκτελεστούν  κατά το διάστηµα ισχύος της άδειας και όχι των εργασιών που έχουν  ήδη υλοποιηθεί αυθαίρετα.
γ) Στις  ρυθµίσεις  του ν. 4014/11 υπάγονται  και κτίσµατα που έχουν  ανεγερθεί µε άδεια που   εκδόθηκε    µε   έλεγχο    της    αρµόδιας    πολεοδοµικής    υπηρεσίας    και    που µεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση που η ανάκληση  ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων  ή σε  ανακριβείς  αποτυπώσεις  της  υπάρχουσας  κατάστασης, τα κτίσµατα δεν  µπορούν να υπαχθούν στην  ευεργετική διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 24 του νόµου,  αλλά µπορούν να ρυθµιστούν µε βάση  τις λοιπές διατάξεις και προϋποθέσεις του νόµου.
 3.    Στο εδάφιο Ιδ της παρ. 6 Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 προστίθενται :
 •    Σε  κάθε  περίπτωση  τα ελάχιστα  πρόστιµα  ανέγερσης ή διατήρησης  δεν  µπορεί  να είναι µικρότερα των 500 €.
 4. Στο τέλος  του εδαφίου ΙΙγ της παρ. 6 Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 η έκφραση «στην παρ.  ∆   της   προηγουµένης   Ενότητας  Α.»  αντικαθίσταται   µε   «στην   παρ.  δ   της προηγουµένης παρ. Ι.».
 5. Η παρ. 7 της  Ενότητας Β της Εγκυκλίου  1/2012 συµπληρώνεται  µε τελευταίο  εδάφιο  ως εξής : 
Στις  περιπτώσεις  αυτές   ως   περαίωση  της   διαδικασίας  θεωρείται  η  ολοσχερής εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου που αντιστοιχεί στο αυθαίρετο τµήµα που έχει υπαχθεί στο άρθρο 24 του νόµου  και πιστοποιείται µε την προσκόµιση του πίνακα των καταβληθέντων ποσών  (του  συνόλου  των  προβλεποµένων  δόσεων ή  της  εφ’  άπαξ καταβολής).
6.    Στην παρ. 8 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 :
Μετά  την  ισχύ  της  παρ. 11δ,  του  άρθρου  51,  του  ν.  4042/12  (  ΦΕΚ  24  Α’) καταργείται η παρ. 8 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 και επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για χώρους για τους οποίους έχει  υποβληθεί  φάκελος   για  την  υπαγωγή  στο  άρθρο 5  του  ν.  3843/2010  σε  κάθε περίπτωση, δηλ. ανεξάρτητα αν έχει περαιωθεί ή όχι η σχετική διαδικασία. 
Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν  έχει περαιωθεί η διαδικασία του ν. 3843/2010, επιβάλλεται η ενηµέρωση της αρµόδιας Υ∆ΟΜ από τον ενδιαφερόµενο µε την υποβολή αίτησης  απένταξης από  το  ν.  3843/10,  η  οποία  θα   συνοδεύεται  απαραίτητα  από αντίγραφο της αίτησης µε τον κωδικό υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11 και λοιπά στοιχεία  τα  οποία  θα  ταυτοποιούν  τις  αυθαίρετες  κατασκευές που αφορά   η απένταξη από τη διαδικασία του ν. 3843/2010 και οι οποίες εντάσσονται στο ν. 4014/11. Εάν δεν περαιωθεί η διαδικασία, όπως προβλέπεται στο  ν. 4014/11 για τις εν λόγω  αυθαίρετες κατασκευές επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου 27 του νόµου.
 Β. 1. Στην παρ. 2 της Ενότητας Γ της Εγκυκλίου 1/12.
Με την παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 ορίζεται ότι : «Επιτρέπεται µετά  την καταβολή  ειδικού προστίµου η  διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια ηµιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη  στάθµη  του  κτιρίου, οι  οποίοι  βρίσκονται  µέσα  στον  εγκεκριµένο  κτιριακό  όγκο βάσει της οικοδοµικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε  ή αναθεωρήθηκε έως  2.7.2009, και έχουν  µετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθ’ υπέρβαση των όρων  και περιορισµών δόµησης του ακινήτου και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, τους  όρους και τη διαδικασία που  ορίζονται  στα   άρθρα  5−7,  εφόσον  η  χρήση   τους   δεν   απαγορεύεται  από  τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.» Με την παρ. 1α του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ορίζεται ότι : «Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η  επιβολή κυρώσεων µετά  την  καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου, το ύψος  και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται στο  παρόν άρθρο,  ανάλογα µε την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των  οποίων έχει ολοκληρωθεί  ο  φέρων οργανισµός  και  χρήσεων, που  έχουν  εγκατασταθεί,  µέχρι  την ηµεροµηνία κατάθεσης του  παρόντος στη  Βουλή  28.7.2011 και έχουν  ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση  είτε  της  οικοδοµικής  άδειας  είτε  των  όρων   ή  περιορισµών  δόµησης  του ακινήτου είτε χωρίς οικοδοµική άδεια, εφόσον η χρήση  τους  δεν  απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές  διατάξεις  για  τις  χρήσεις  γης  που ισχύουν  στην  περιοχή  του  ακινήτου  ή δεν  απαγορευόταν κατά  το  χρόνο έκδοσης της  οικοδοµικής  άδειας  ή  κατά  το  χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή    ή   η   αυθαίρετη   αλλαγή   χρήσης  δεν   εµπίπτουν   στις   περιπτώσεις   της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου.» 
Από τη συγκριτική εξέταση  της διατύπωσης των  ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς η διαφορετική  αντιµετώπιση  των  χώρων που έχουν  υπαχθεί  στο  ν. 3843/2010, των οποίων επιτρέπεται η διατήρησή τους -µε τη χρήση που έχουν-  για σαράντα χρόνια, σε αντίθεση µε αυτούς  που έχουν  υπαχθεί στο ν. 4014/11, των οποίων αναστέλλεται για τριάντα χρόνια η επιβολή κυρώσεων, χωρίς περαιτέρω περιορισµούς.
Κατά συνέπεια, δεν  αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4014/11 η περαιτέρω αλλαγή χρήσης –σύµφωνα µε τις εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις- χώρων που έχουν  υπαχθεί στις ρυθµίσεις  του  όπως αναφέρεται  στην  παρ. 2 της  Ενότητας Γ της  Εγκυκλίου  1/12, η οποία και καταργείται.
 2. Στην παρ. 3 της Ενότητας Γ της Εγκυκλίου 1/12.
Μετά την ισχύ της παρ. 5δ του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’), µε την οποία  συµπληρώθηκε  η  παρ. 11  του  άρθρου  24  του  ν.  4014/2012  καταργείται  η διαδικασία ακύρωσης των  βεβαιωθέντων στις οικείες ∆ΟΥ προστίµων των  αυθαιρέτων κατασκευών, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 3 της Ενότητας Γ της Εγκυκλίου 1/12.
 3. Στην παρ. 4 της Ενότητας Γ της Εγκυκλίου 1/12.
Στην  παρ. 3  του  άρθρου  27  του  ν.  4014/11  ορίζεται  οτι  ο  έλεγχος από  τις υπηρεσίες  δόµησης των  δηλώσεων που υποβλήθηκαν, δηλ. των  δικαιολογητικών  που προβλέπονται  στο  εδάφιο  β’ της  παρ. 2 του  άρθρου 24   του  ν. 4014/11 περιορίζεται ρητά στην διαπίστωση της αλήθειας και ακρίβειας της περιγραφής της αυθαίρετης κατασκευής, του εµβαδού και της χρήσης της. Ανεξάρτητα  από τα παραπάνω, σε  κάθε  περίπτωση ελέγχεται αν οι αυθαίρετες κατασκευές  εµπίπτουν  στις  περιπτώσεις  της  παραγράφου 3  του  άρθρου  23  του  ν.4014/11.
 Γ. 1.    Μετά την ισχύ του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» (ΦΕΚ 79 Α’) και ειδικότερα της  ρύθµισης της  παρ. 5 του  άρθρου 29, όπου ορίζεται ότι «Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται κατά τρία έτη.» παρατείνεται  αυτόµατα   για  τρία  έτη  η  προσωρινή  σύνδεση (εργοταξιακό  ρεύµα)  που είχαν οι ανεγειρόµενες οικοδοµές, χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών ∆όµησης.
 2. Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 31, 33 και της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.  4030/11  προκύπτει  οτι  µε  την  έκδοση   απόφασης  συγκρότησης του  Συµβουλίου Πολεοδοµικών  Θεµάτων   και  Αµφισβητήσεων  σε  κάθε  περιφερειακή  ενότητα καταργούνται  και  οι  επιτροπές  του   άρθρου  4  του   Π∆   267/98,  δεδοµένου  οτι  η αρµοδιότητα εξέτασης  των  ενστάσεων, ως  ενδικοφανείς προσφυγές, έχει περιέλθει στα ΣΥΠΟΘΑ µε το άρθρο 31.
 3.   Στην    ηλεκτρονική    δ/νση     http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea- prasinou-tameiou/72-epistrofi-hmiypaithrioi-afthaireta µπορείτε  να  ενηµερωθείτε  για  τη «∆ιαδικασία  επιστροφής  χρηµάτων που  λανθασµένα καταβλήθηκαν για  τακτοποίηση ηµιϋπαιθρίων και αυθαιρέτων».
 4. Για  τις  προ 28-7-2011 διαπιστωθείσες  αυθαιρεσίες  για  τις  οποίες  έχουν  επιβληθεί και βεβαιωθεί  πρόστιµα  ανέγερσης και  διατήρησης  µε  παλιότερες  διατάξεις  και  οι  οποίες µετά την 28-7-2011 έχουν  κατεδαφιστεί  ή έχουν  νοµιµοποιηθεί  µε το άρθρο 22 του  ν.1577/85, είναι δυνατή  η υπαγωγή τους  στο ν. 4014/2011 προκειµένου να ισχύσουν και γι’ αυτές  οι ρυθµίσεις του ως  άνω  νόµου  περί διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίµων και ό,τι περαιτέρω ορίζεται στο άρθρο 24 αυτού.
 5. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) των υφισταµένων σχολείων, των δηµοτικών κτιρίων και των δηµοτικών υποδοµών, περιλαµβανοµένων των αθλητικών που στερούνται οικοδοµικής αδείας και έχουν κατασκευαστεί   µετά   από  δηµόσιο   διαγωνισµό,   θα   πρέπει   να   υποβάλλεται   στο ηλεκτρονικό  σύστηµα   ΥΠΕΚΑ/ΤΕΕ  αίτηση  και  υπάρχοντα  στοιχεία  (δικαιολογητικά, σχέδια, κ.λ.π.) προκειµένου να ταυτοποιούνται τα αυθαίρετα κτίρια µε τα υπαγόµενα µε την  ανωτέρω αίτηση  στις  διατάξεις  του  ν.  4014/11, χωρίς  περαιτέρω  διαδικασία  και καταβολή  προστίµου.
 6. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση της παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) της  διαφορετικής  διαµερισµάτωσης  ορόφου θα  πρέπει να  υποβάλλεται επιπλέον στο ηλεκτρονικό  σύστηµα  ΥΠΕΚΑ/ΤΕΕ κάτοψη  αποτύπωσης της  υφιστάµενης  κατάστασης του ορόφου.
 7. Τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέσα στον  επόµενο µήνα   από  τη  βεβαίωση  του   προστίµου  στην   αρµόδια  οικονοµική  υπηρεσία.  Στις περιπτώσεις  που  οι  ενδιαφερόµενοι  επιθυµούν  την  εφ’  άπαξ  καταβολή   µέχρι  την προθεσµία λήξης  της πρώτης δόσης των  οφειλόµενων προστίµων, παρέχεται έκπτωση δέκα (10%) τοις εκατό. (παρ. 7 και 8, του άρθρου 4, του Π.∆/τος 267/98).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Μ. ΚΑΛΤΣΑ

 

link_icon2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ link_icon2                                                             link_icon2  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ link_icon2

 


Εκτύπωση