ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (θ΄μέρος)

από το ΥΠΕΚΑ 4-12-2011
1.   Πώς θα  υπολογίζονται  οι  αυθαίρετες κατασκευές που  απαιτούν  αναλυτικό προϋπολογισμό;
Με τις  τρέχουσες τιμές και σε κάθε περίπτωση οι τιμές που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις  αναφερόμενες στην Εγκύκλιο 8/90, με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα 515/89 και στην απόφαση υπ’ αριθ. 81304/6083/89 (ΦΕΚ 886 Β’) που χρησιμοποιείται κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών.
 2. Σε οικόπεδο ή γήπεδο υπάρχει κτίριο ή τμήμα αυτού το οποίο θεωρείται νομίμως
υφιστάμενο, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 23, του ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2831/00 και συγκεκριμένα υπάρχει Γ’ φάση του Ν. 1337/83 (απόφαση εξαίρεσης Νομάρχη).  Έχουν εκτελεστεί  κατ'  επέκταση  ή  καθ' ύψος αυτού  αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5, παρ. 2 και 22, παρ. 3, του ΓΟΚ/85 και μπορούν να υπαχθούν στις  διατάξεις  του Ν. 4014/11. Για τον υπολογισμό του προστίμου και προκειμένου για την επιλογή του τετραγωνιδίου με ή χωρίς οικοδομική άδεια έχω το δικαίωμα να υπαχθώ στην περίπτωση (α) δηλαδή ότι έχω άδεια;
Ναι, διότι για το υφιστάμενο τμήμα του κτιρίου (που είχε δηλωθεί με το Ν. 720/77 ή το Ν. 1337/83 και έγινε Γ’ φάση ) που δεν αντίκειται στις  ισχύουσες διατάξεις  ή σ' εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευή του, δεν απαιτείται από τις  κείμενες διατάξεις  η έκδοση οικοδομική  άδεια για το τμήμα αυτό, σε αντίθεση με την παρ. 8.5, του άρθρου 8, του Ν.1512/85 (δηλ. να εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός 2 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης Νομάρχη).
 3. Κύρια και μοναδική κατοικία θεωρείται γι’ αυτόν που έχει την επικαρπία ή γι’ αυτόν που έχει την ψιλή κυριότητα.
Κύρια και μοναδική κατοικία θεωρείται γι’ αυτόν που έχει την επικαρπία.
 4.  Στην  περίπτωση  κτιρίου  με  οικοδομική  άδεια,  όπου  έχουν  γίνει  αυθαιρεσίες καθ’ υπέρβαση της κάλυψης, της δόμησης και του ύψους της οικοδομικής άδειας, αλλά όχι καθ’ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής εάν δεν επιθυμούμε την υπαγωγή στην παρ. 2, του άρθρου 26, του Ν. 4014/11, αλλά στη ρύθμιση του άρθρου 24, τουΝ. 4014/11 πώς γίνεται ο υπολογισμός του προστίμου για το ύψος.
Κατ’ αρχάς διαπιστώνονται οι υπερβάσεις  σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδεια. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη μη νόμιμης κατασκευής σχετίζεται με την οικοδομική άδεια και όχι με τα επιτρεπόμενα μεγέθη στην περιοχή. Το παράβολο που πρέπει να καταβληθεί υπολογίζεται  από  τη  συνολική  επιφάνεια  των  υπερβάσεων.  Στη  συνέχεια  ταξινομούνται  οι υπερβάσεις  και ομαδοποιούνται ανά αυτοτελή ιδιοκτησία αυτές που έχουν τις  ίδιες κατηγορίες (π.χ. κάλυψη, δόμηση κ.λ.π.) υπέρβασης. Για τον εντοπισμό των συντελεστών (ποσοστό) επιβάρυνσης ανά φύλλο καταγραφής της αυθαιρεσιών της ίδιας κατηγορίας τα μεγέθη των υπερβάσεων-παραβάσεων που διαπιστώθηκαν συγκρίνονται με τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη, που ισχύουν στην  περιοχή  του  ακινήτου,  ανεξάρτητα  αν  υπολοίπονται  ή  υπερβαίνουν  τα  μεγέθη  αυτά.
Συγκεκριμένα το μέγεθος υπέρβασης διαιρείται με το αντίστοιχο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος στην περιοχή, π.χ. Τετραώροφη οικοδομή με βάση οικοδομική άδεια ύψους 12,0 μ. Έχει κατασκευαστεί ένας παραπάνω αυθαίρετος όροφος ύψους 3,0 μ. Επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή 27,0 μ. Ποσοστό υπέρβασης ύψους 3/27 = 0,111, δηλ. 11% <  20% Επομένως το ενιαίο ειδικό πρόστιμο της επιφάνειας του αυθαίρετου ορόφου (εκτός των άλλων συντελεστών  που  υπολογίζονται  αναλόγως  επιβαρύνεται  με  συντελεστή 6α=1,2,  επειδή παραβιάζονται τα μεγέθη της οικοδομικής άδεια.
 5. Επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή χρήσης αυθαίρετων κατασκευών, που έχουν ρυθμιστεί με το ν. 4014/11;
Όχι, μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4014/11 δεν επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή χρήσης.
 6.  Πώς υπολογίζεται  το  ενιαίο  ειδικό  πρόστιμο  στην  περίπτωση  που  η  αυθαιρεσία περιορίζεται στη μετακίνηση της θέσης του κτιρίου μέσα στο γήπεδο/οικόπεδο σε άλλη σωστή θέση κατά το ΓΟΚ και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης
Θεωρείται μια παράβαση της Κατηγορίας 13 και καταβάλλεται παράβολο των 500 € με τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας σε τρία χρόνια σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 26, του Ν. 4014/11 για την αλλαγή της θέσης του κτιρίου στο ακίνητο (τοπ/κό, Δ.Κ.)
7. Υπόγειο, που είναι ξεμπαζωμένο από μία πλευρά παίρνει μειωτικό συντελεστή 0,5 ανεξάρτητα από τη χρήση που έχει;
Ναι, εφ΄  όσον το δάπεδό του έχει κατασκευαστεί σε υπόγεια στάθμη σε σχέση με το φυσικό έδαφος ή σε σχέση με το διαμορφωμένο έδαφος με βάση τη σχετική οικοδομική άδεια, ανεξάρτητα από τη χρήση του (κύρια ή βοηθητική χρήση). 
8. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Εγκυκλίου 13/11 το πεδίο 1  του  φύλλου  καταγραφής  αυθαίρετης  κατασκευής  αφορά  την  ύπαρξη  ή  μη οικοδομικής άδειας στο γήπεδο / οικόπεδο όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή, όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο μετά την υποβολή αναληθών στοιχείων ή ψευδούς αποτυπώσεως πώς ελέγχονται τα επιτρεπόμενα μεγέθη του; (π.χ. χορηγήθηκε οικοδομική άδεια σε εμφανιζόμενο ως άρτιο και οικοδομήσιμο γήπεδο/οικόπεδο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο )
Κατ’ αρχήν σημειώνεται ότι έχει οικοδομική άδεια. Δεδομένου ότι η περίπτωση αυτή θεωρείται από τις  σοβαρότερες παραβάσεις  και ο ιδιοκτήτης φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόμου, ολόκληρη η κατασκευή είναι αυθαίρετη και επιβαρύνεται  με  τους  μέγιστους  συντελεστές  των  Κατηγοριών       5,   6,   7  και   8  του   «Φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής », ως προς τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης αρτίου και οικοδομησίμου γηπέδου / οικοπέδου, που ισχύουν στη θέση του ακινήτου.
9. Όταν το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μετά την αφαίρεση της έκπτωσης του 20% για την εφ’ άπαξ καταβολή είναι μικρότερο του παραβόλου που αντιστοιχεί στις  αυθαιρεσίες τι ποσό καταβάλλεται;
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μόνο το ποσό του παραβόλου.
 
10. Ο Ν. 4014/2010 ακυρώνει την ΚΥΑ Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με  αριθμ. 244203/16−1−2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26−1−2006),  όπως  διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/9−2−2006)  και  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθ. 306657/10  ΚΥΑ  (Φ.Ε.Κ.2191/Β/31-12-2010), που αφορά τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων ;
Όχι για αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις  κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί προ 20-3-2003.
 11.  Κτίριο όταν κατασκευάστηκε ήταν εκτός σχεδίου και είχε οικοδομική άδεια, αλλά κατασκευάστηκαν  και  υπερβάσεις .  Σήμερα  είναι  εντός σχεδίου.  Κάποια  τμήματά  του βρίσκονται εντός προκηπίου ή εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια και έτσι δημιουργούνται επιπλέον υπερβάσεις  που τις  δημιουργεί το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο και οι διατάξεις  του. Επιβάλλονται οι αυξητικοί συντελεστές για εντός πρασιάς και εντός αποστάσεων από τα όρια ;
Εάν τα τμήματα, που βρίσκονται μέσα στο προκήπιο ή τις  υποχρεωτικές αποστάσεις  από τα όρια είναι  αυθαίρετα  επιβάλλονται  οι  αυξητικοί  συντελεστές  και  για  τις   υπόλοιπες παραβάσεις  διερευνάται η δυνατότητα υπαγωγής στην παρ. 2, του άρθρου 26, του Ν. 4014/11. 

 

 

 

1. Πώο ζα ππνινγίδνληαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνύλ αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό;
Με ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ Εγθύθιην 8/90, κε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην Πξνεδξηθό Δηάηαγκα 515/89 θαη ζηελ απόθαζε ππ’ αξηζ. 81304/6083/89 (ΦΕΚ 886 Β’) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ έθδνζε ησλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ.
2. ΢ε νηθόπεδν ή γήπεδν ππάξρεη θηίξην ή ηκήκα απηνύ ην νπνίν ζεσξείηαη λνκίκσο πθηζηάκελν, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 23, ηνπ ΓΟΚ/85, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 2831/00 θαη ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη Γ’ θάζε ηνπ Ν. 1337/83 (απόθαζε εμαίξεζεο Ννκάξρε). Έρνπλ εθηειεζηεί θαη' επέθηαζε ή θαζ' ύςνο απηνύ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο, όπσο εηδηθόηεξα νξίδεηαη ζηα άξζξα 5, παξ. 2 θαη 22, παξ. 3, ηνπ ΓΟΚ/85 θαη κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4014/11. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξνζηίκνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ ηεηξαγσληδίνπ κε ή ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα έρσ ην δηθαίσκα λα ππαρζώ ζηελ πεξίπησζε (α) δειαδή νηη έρσ άδεηα;
Ναη, δηόηη γηα ην πθηζηάκελν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ (πνπ είρε δεισζεί κε ην Ν. 720/77 ή ην Ν. 1337/83 θαη έγηλε Γ’ θάζε ) πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ή ζ' εθείλεο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν θαηαζθεπήο ηνπ, δελ απαηηείηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο γηα ην ηκήκα απηό, ζε αληίζεζε κε ηελ παξ. 8.5, ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Ν.1512/85 (δει. λα εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα εληόο 2 κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο Ννκάξρε).
3. Κύξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία ζεσξείηαη γη’ απηόλ πνπ έρεη ηελ επηθαξπία ή γη’ απηόλ πνπ έρεη ηελ ςηιή θπξηόηεηα.
Κύξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία ζεσξείηαη γη’ απηόλ πνπ έρεη ηελ επηθαξπία.
4. ΢ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ κε νηθνδνκηθή άδεηα, όπνπ έρνπλ γίλεη απζαηξεζίεο θαζ’ ππέξβαζε ηεο θάιπςεο, ηεο δόκεζεο θαη ηνπ ύςνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά όρη θαζ’ ππέξβαζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηεο πεξηνρήο, εάλ δελ επηζπκνύκε ηελ ππαγσγή ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ Ν. 4014/11, αιιά ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ Ν. 4014/11 πώο γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ πξνζηίκνπ γηα ην ύςνο;
Καη’ αξράο δηαπηζηώλνληαη νη ππεξβάζεηο ζε ζρέζε κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Σε θάζε πεξίπησζε ε ύπαξμε κε λόκηκεο θαηαζθεπήο ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα θαη όρη κε ηα επηηξεπόκελα κεγέζε ζηελ πεξηνρή. Τν παξάβνιν πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ππνινγίδεηαη από ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ππεξβάζεσλ. Σηε ζπλέρεηα ηαμηλνκνύληαη νη ππεξβάζεηο θαη νκαδνπνηνύληαη αλά απηνηειή ηδηνθηεζία απηέο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο (π.ρ. θάιπςε, δόκεζε θ.ι.π.) ππέξβαζεο. Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζπληειεζηώλ (πνζνζηό) επηβάξπλζεο αλά θύιιν θαηαγξαθήο ηεο απζαηξεζηώλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ηα κεγέζε ησλ ππεξβάζεσλ-παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζπγθξίλνληαη κε ηα κέγηζηα επηηξεπόκελα κεγέζε, πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα αλ ππνινίπνληαη ή ππεξβαίλνπλ ηα κεγέζε απηά.
2
Σπγθεθξηκέλα ην κέγεζνο ππέξβαζεο δηαηξείηαη κε ην αληίζηνηρν κέγηζην επηηξεπόκελν κέγεζνο ζηελ πεξηνρή, π.ρ. :
Τεξαώξνθε νηθνδνκή κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα ύςνπο 12,0 κ.
Έρεη θαηαζθεπαζηεί έλαο παξαπάλσ απζαίξεηνο όξνθνο ύςνπο 3,0 κ.
Επηηξεπόκελν ύςνο ζηελ πεξηνρή 27,0 κ.
Πνζνζηό ππέξβαζεο ύςνπο 3/27 = 0,111, δει. 11% < 20%
Επνκέλσο ην εληαίν εηδηθό πξόζηηκν ηεο επηθάλεηαο ηνπ απζαίξεηνπ νξόθνπ (εθηόο ησλ άιισλ ζπληειεζηώλ πνπ ππνινγίδνληαη αλαιόγσο) επηβαξύλεηαη κε ζπληειεζηή 6α=1,2, επεηδή παξαβηάδνληαη ηα κεγέζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.
5. Δπηηξέπεηαη πεξαηηέξσ αιιαγή ρξήζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε ην λ. 4014/11;
Όρη, κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξύκηζε ηνπ λ. 4014/11 δελ επηηξέπεηαη πεξαηηέξσ αιιαγή ρξήζεο.
6. Πώο ππνινγίδεηαη ην εληαίν εηδηθό πξόζηηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απζαηξεζία πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην γήπεδν/νηθόπεδν ζε άιιε ζσζηή ζέζε θαηά ην ΓΟΚ θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο όξνπο δόκεζεο;
Θεσξείηαη κηα παξάβαζε ηεο Καηεγνξίαο 13 θαη θαηαβάιιεηαη παξάβνιν ησλ 500 € κε ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ζε ηξία ρξόληα ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ Ν. 4014/11 γηα ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ θηηξίνπ ζην αθίλεην (ηνπ/θό, Δ.Κ.)
7. Τπόγεην, πνπ είλαη μεκπαδσκέλν από κία πιεπξά παίξλεη κεησηηθό ζπληειεζηή 0,5 αλεμάξηεηα από ηε ρξήζε πνπ έρεη;
Ναη, εθ΄ όζνλ ην δάπεδό ηνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε ππόγεηα ζηάζκε ζε ζρέζε κε ην θπζηθό έδαθνο ή ζε ζρέζε κε ην δηακνξθσκέλν έδαθνο κε βάζε ηε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα, αλεμάξηεηα από ηε ρξήζε ηνπ (θύξηα ή βνεζεηηθή ρξήζε).
8. Γεδνκέλνπ νηη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο Δγθπθιίνπ 13/11 ην πεδίν 1 ηνπ θύιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο αθνξά ηελ ύπαξμε ή κε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζην γήπεδν / νηθόπεδν όπνπ ππάξρεη απζαίξεηε θαηαζθεπή, όηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί ζε κε άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν νηθόπεδν κεηά ηελ ππνβνιή αλαιεζώλ ζηνηρείσλ ή ςεπδνύο απνηππώζεσο, πώο ειέγρνληαη ηα επηηξεπόκελα κεγέζε ηνπ; (π.ρ. ρνξεγήζεθε νηθνδνκηθή άδεηα ζε εκθαληδόκελν σο άξηην θαη νηθνδνκήζηκν γήπεδν/νηθόπεδν, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη κε άξηην θαη κε νηθνδνκήζηκν )
Καη’ αξρήλ ζεκεηώλεηαη όηη έρεη νηθνδνκηθή άδεηα.
Δεδνκέλνπ όηη ε πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη από ηηο ζνβαξόηεξεο παξαβάζεηο θαη ν ηδηνθηήηεο θέξεη ην βάξνο ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ πνηληθνύ λόκνπ, νιόθιεξε ε θαηαζθεπή είλαη απζαίξεηε θαη επηβαξύλεηαη κε ηνπο κέγηζηνπο ζπληειεζηέο ησλ Καηεγνξηώλ 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ «Φύιινπ θαηαγξαθήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο», σο πξνο ηνπο επηηξεπόκελνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο δόκεζεο αξηίνπ θαη νηθνδνκεζίκνπ γεπέδνπ / νηθνπέδνπ, πνπ ηζρύνπλ ζηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ.
9. Όηαλ ην εληαίν εηδηθό πξόζηηκν κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο ηνπ 20% γηα ηελ εθ’ άπαμ θαηαβνιή είλαη κηθξόηεξν ηνπ παξαβόινπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απζαηξεζίεο ηη πνζό θαηαβάιιεηαη;
Σηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη κόλν ην πνζό ηνπ παξαβόινπ.
3
10. Ο Ν. 4014/2010 αθπξώλεη ηελ ΚΤΑ Τπνπξγώλ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αξηζκ. 244203/16−1−2006 (Φ.Δ.Κ. 75/Β΄/26−1−2006), όπσο δηνξζώζεθε (Φ.Δ.Κ. 151/Β΄/9−2−2006) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 306657/10 ΚΤΑ (Φ.Δ.Κ. 2191/Β/31-12-2010), πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία εμαίξεζεο από ηελ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ

 


Εκτύπωση