ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡ. 49 εως 51ΤΟΥ Ν.4030/11 KAI TOY N4042/12

επιστροφή στις υπηρεσίες μας link_icon2

Στις 13-2-2012 δημοσιεύθηκε ο Ν.4042/12 με το οποίο στα άρθρα 49, 50 καθ και 51 (Γ' Ενότητα) έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις του 4014/11 και του 4030/11
Αρθρο 49, 50και 51 του 4042/12 [pdf_im]
 
 
Στο Άρθρο 49 [ pdf_im] ,(όπως τροποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του ν.4042/12)) και 51 [pdf_im] του νόμου 4030/2011  (για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών)  -περιλαμάνονται οι παρακάτω  τροπολογίες που αφορούν τον ν.4014/2011 και κυρίως τα άρθρα 23,24 και 28 
Επίσης στην παρ.5 του άρθρου 49 του ν.4042/12 διευκρινίζεται ότι :" 
5. Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25.11.2011, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα στις
παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011,  είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011.
Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν την 25.11.2011, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα στιςπαραγράφους 15 και 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011,  είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν εφαρµόζονται οιδιατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011. "

Παρακάτω, κατεβάστε κάθε τροποποίηση κάθε παραγράφου όπως είχε ψηφισθεί και όπως τελικά διατυπώθηκε.

ΑΡΘΡΟ 23 Παρ.3 του ν.4014/11 [ pdf_im 
τροποποίηση σχετικά με την περίπτωση στ' της παρ.2 και σχετικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Αναφορά στην νέα παράγραφο 24 του ίδιου άρθρου
ΑΡΘΡΟ 23 Παρ.4 του ν.4014/11 [ pdf_im]   
Επαναδιατύπωση για τις απαραίτητες βεβαιώσεις ιδιοκτήτη και μηχανικού, ολόκληρης της παραγράφου
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.2 εδαφ β του ν.4014/11 [pdf_im]    
Στο τέλος της παραγράφου 2β επαναδιατύπωση για τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα και τον τρόπο απόδειξης του χρόνου της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης. Επιτρέπεται πλέον η απόδειξη και με ιδιωτικά έγγραφα, αλλά και με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του μηχανικού (παρ.1 άρθρου 50 του ν.4042/12)
στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 51 του ν.4030/11, σύμφωνα με το οποίο "στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη , δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεσθεί από άλλο συνιδιοκτήτη."
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.6 του Ν.4014/11 [pdf_im]  
Στην παράγραφο αυτή προστέθηκε δ. εδάφιο με το οποίο διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων με το "μέτρο" της σύνταξης προυπολογισμού, καθώς και εδάφιο ε. για τον υπολογισμό της υπέρβασης ύψους χωρίς υπέρβασης δόμησης.
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.7 του Ν.4014/11 [pdf_im]  
Για την επιλογή της Τιμής Ζώνης , όπου δεν υπάρχει σύστημα αντικειμενικών αξιών. Με τις τροπολογίες και την προσθήκη εδαφίου του άρθρου 50 παρ.2α και 2β του ν.4042/12
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.9 του Ν.4014/11 [pdf_im]   
Διευκρινήσεις για τη σύσταση της αρχιτεκτονικής επιτροπής που θα ελεγχει τις πρόχειρες κατασκευές.
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.10 του Ν.4014/11 [pdf_im]      
Προστέθηκε εδάφιο με το οποίο ορίζεται ότι μετά την πληρωμή της α΄δόσης, με βεβαίωση του ΤΕΕ που προσκομίζεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και στον αρμόδιο οργανισμό κοινής ωφέλειας (για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας), είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης κύριας χρήσης και η σύνδεση του, με τα δίκτυα.
Τροποίηση για τα καταβληθέντα ποσά που συμψηφίζονται 
Τροποίηση με τον ν.4042 άρθρο 50 παρ.3 για τα καταβληθέντα ποσά που συμψηφίζονται 
Επαναδιατύπωση για την έκδοση άδειας επισκευής , αλλά και αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής
Με προσθήκη εδαφίου που αφορά ορισμένα δημόσια κτήρια 
ΑΡΘΡΟ 24 Παρ.24-25-26 του Ν.4014/11 [ pdf_im] (νέες παράγραφοι με τον ν.4030/11 και τον 4042/12)
Για τη ρύθμιση αυθαιρέτων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς για τον υπολογισμό του προστίμου του ύψους, και για την τακτοποίηση αυαιρέτου στη ζώνη κορυφογραμμής.
ΑΡΘΡΟ 26  του Ν.4014/11pdf_im]  
Πρόστεθηκε στο τέλος της παρ.2 διευκρίνηση για την τριετή προθεσμία υποχρέωσης έκδοσης άδειας δόμησης
ΑΡΘΡΟ 28 Παρ.4 του Ν.4014/11 ]pdf_im]   
Για τη λειτουργία της ΕΥΕΚΑ και τον τρόπο κατεδάφισης των αυθαιρέτων που δεν θα υπαχθούν στο νόμο.
Με την παρ.9 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι : Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόµενες µέχρι 31.12.2011 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν στις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4014/2011, παρατείνεται µέχρι 28.2.2012. και την παρ10. προβλέπεται η αποπληρωμή του προστίμου σε 48 πλέον δόσεις .
αντικαθίστανται από τις λέξεις «σαράντα οκτώ (48)». 

 

 

 


Εκτύπωση