ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ ΔΟΚΚ 1/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  Ο.Κ.Κ.

ΤΜΗΜΑ α’

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  1   Αθήνα     7 /  2 / 2012   Αρ. πρωτ. οικ:  6638

 

Θέµα  : Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α’).

Σχετ : Το υπ’ αριθ. 4491/23-12-2011 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε.

 Α. -      Σας γνωρίζουµε ότι :

α)  Στο  ΦΕΚ  249  Α’ δηµοσιεύτηκε  ο  ν.  4030/2011  «Νέος   τρόπος  έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Με το  Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1 έως  9) καθορίζονται τα σχετικά µε την έκδοση  της  έγκρισης δόµησης και της  άδειας δόµησης, των οποίων η εφαρµογή αρχίζει από 1ης  Μαρτίου 2012, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 59.

β)    Στο  ΦΕΚ  2496 Β’ δηµοσιεύτηκε  η  υπ’  αριθ.  ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-11  ΚΥΑ

«Απλούστευση    διαδικασίας    έκδοσης   άδειας    ίδρυσης    και    λειτουργίας    Καταστήµατος

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου.».

γ)  Στο  ΦΕΚ  43  Β’  δηµοσιεύτηκε   η  υπ’  αριθ.  2975/19-1-2012  Υ.Α. «Καθορισµός δικαιολογητικών  για  τη χορήγηση έγκρισης  εκτέλεσης  εργασιών  της  παρ. 17 του άρθρου 24

του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), όπως ισχύει.».

 Β. - Με τα άρθρα 49 και  51 τροποποιούνται  και  συµπληρώνονται  διατάξεις  των  άρθρων 23,

24, 26 και 27 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α’) και ειδικότερα :

 1.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  24, ΤΟΥ Ν. 4014/11:

Με την παρ. 7, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται το στοιχείο α’ της παρ. 9 του άρθρου 24, του ν. 4014/11, που αφορά  στην  επιτροπή  που συγκροτείται  στην  έδρα κάθε  πολεοδοµικής  υπηρεσίας  και  έχει  ως   αρµοδιότητα  να  κρίνει  την  υπαγωγή, στη ρύθµιση του ν. 4014/11, αυθαιρέτων προχείρων κατασκευών για τις οποίες έχει υποβληθεί σχετική αίτηση και έχει καταβληθεί το παράβολο. Συγκεκριµένα ορίζεται ως  πρόεδρος της επιτροπής  της  παρ. 9  του  άρθρου  24 του  ν.  4014/2011  αρχιτέκτονας  µηχανικός  της αρµόδιας  πολεοδοµικής  ή  τεχνικής  υπηρεσίας  του  ∆ήµου  µε  τον  αναπληρωτή του.  Σε περίπτωση  έλλειψης  των  παραπάνω, ορίζεται  ως   πρόεδρος  µε  τον  αναπληρωτή  του αρχιτέκτονας µηχανικός, υπάλληλος της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή περιφέρειας ή  του   Υπουργείου  Πολιτισµού  &  Τουρισµού  ή  της   Γενικής  Γραµµατείας  Αιγαίου  & Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρµοδιότητάς της.

2.  ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ :

Με την παρ. 9, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 συµπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου 24, του ν. 4014/11 και προκύπτουν τα εξής :

α) Για τη σύνδεση εξ’ ολοκλήρου αυθαιρέτων κτισµάτων ή αυθαιρέτων αυτοτελών λειτουργικά  ιδιοκτησιών  µε   τα   δίκτυα  κοινής   ωφέλειας,  υποβάλλεται  στον   αρµόδιο οργανισµό   βεβαίωση   του    ΤΕΕ,   η   οποία   περιλαµβάνει   τα    απαραίτητα   στοιχεία ταυτοποίησης  της  ιδιοκτησίας  και  του  κυρίου  αυτής   και  µε  την  οποία  βεβαιώνεται  η καταβολή    τουλάχιστον   της   α’  δόσης  του   ενιαίου   ειδικού   προστίµου.  Ο   ιδιοκτήτης υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση µε αίτησή του στην οποία περιγράφεται µε σαφήνεια το προς ηλεκτροδότηση κτίσµα ή χώρος (π.χ. διώροφη οικοδοµή µε πυλωτή και υπόγειο, διαµέρισµα α’ ορόφου, διαµέρισµα ή κατάστηµα  σε υπόγειο κ.λ.π.), αναγράφεται η τοπική ή  δηµοτική  κοινότητα  και  η επιφάνεια του αυθαιρέτου κτίσµατος, η οποία πρέπει να συµπίπτει µε την αναφερόµενη στη βεβαίωση του ΤΕΕ.

β) Για τα κτίρια που έχουν  ανεγερθεί µε βάση  οικοδοµική άδεια και έχουν αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν  συνδεθεί µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και περιλαµβάνουν αποπερατωµένες αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν  εγκαταστήσει αυθαίρετες χρήσεις που έχουν  υπαχθεί  στη  ρύθµιση  του  ν. 4014/11, προσκοµίζεται  αίτηση  του  ενδιαφερόµενου προς την πολεοδοµική υπηρεσία, η βεβαίωση του ΤΕΕ µε συνηµµένα σχέδια κάτοψης  και τοµής  της  πραγµατικής  κατάστασης σε  κλίµακα  1:100 στα  οποία  σηµειώνονται  οι  χώροι που έχουν  υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011,  υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού ότι τα ίδια   σχέδια   θα   υποβληθούν  ηλεκτρονικά   στο   πληροφοριακό   σύστηµα   όταν ενεργοποιηθεί και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 9, του ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4 Α’), την υπ’ αριθ. 39869/7379/85 ΥΑ (ΦΕΚ 375 Β’), την Εγκύκλιο 61/85, τα υπ’ αριθ. 28116/91 και 86808/9504/91 έγγραφα και  από 1-3-2012 η παρ. 3, του άρθρου 45, του 4030/11 (ΦΕΚ249 Β’). Εάν  οι αυθαίρετες κατασκευές δεν  είναι αποπερατωµένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση  έγκρισης εκτέλεσης  εργασιών αποπεράτωσης  ( της παρ. 17, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 ) και µετά ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

γ)  Επισηµαίνεται  ότι  σύµφωνα  µε  την  παρ.  10,  του   άρθρου  24  «..Από  τη δηµοσίευση  του  παρόντος  καταργείται  κάθε  διάταξη  που επιτρέπει  την  κατ’  εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις  ή  αποφάσεις  που τυχόν  έχουν   εκδοθεί  και  δεν  έχουν   υλοποιηθεί.».  Ως  εκ τούτου από τη δηµοσίευση του νόµου (21-9-11) έχει παύσει να ισχύει η υπ’ αριθ. 1208/13-1-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων  κτισµάτων,  µε τα  δίκτυα  ∆ΕΗ  (ηλεκτροδότηση) και  Ύδρευσης και σχετικές διαδικασίες.» (ΦΕΚ 64 Β’).

3.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ :

Η βεβαίωση του ΤΕΕ της προηγουµένης παρ. (2) υποβάλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία  προκειµένου  να  χορηγηθεί  και  βεβαίωση  χώρου  κύριας  χρήσης  κτιρίων  ή αυτοτελών ιδιοκτησιών τους που έχουν  υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/2011. Περαιτέρω η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου  προς την  πολεοδοµική  υπηρεσία,  µε  συνηµµένα  σχέδια  κάτοψης   και τοµής  της  πραγµατικής  κατάστασης σε κλίµακα  1:100, στα  οποία  σηµειώνονται  οι  χώροι που έχουν  υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011,  υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού ότι τα ίδια   σχέδια   θα   υποβληθούν  ηλεκτρονικά   στο   πληροφοριακό   σύστηµα   όταν ενεργοποιηθεί και τεχνική έκθεση  µηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης και χωρίς να είναι απαραίτητη η αυτοψία. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν  απαιτούµενες εγκρίσεις ή  όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία της χρήσης του χώρου που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4014/2011, εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 24 του νόµου. Εφ’ όσον της  βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης πρέπει να  προηγηθεί έγκριση της  πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι δυνατή  η θεώρηση από την πολεοδοµική υπηρεσία της υποβαλλόµενης µελέτης παθητικής πυροπροστασίας, η οποία αποστέλλεται αρµοδίως.

4.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ :

Με την παρ. 10, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται  η παρ. 17 του άρθρου 24, του ν. 4014/11. Σύµφωνα µε αυτή για τις περιπτώσεις κτισµάτων που έχουν  υπαχθεί στις ρυθµίσεις του νόµου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, καθώς και η   εκτέλεση    εργασιών   επισκευής,   µετά   από  έγκριση   της   αρµόδιας   πολεοδοµικής υπηρεσίας, εφ’ όσον  αυτές δεν τα επαυξάνουν σε όγκο.

5.  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

Σε περίπτωση διακοπής οικοδοµικών εργασιών λόγω  διαπίστωσης αυθαιρεσιών σε κτίριο, που ανεγείρεται µε βάση  οικοδοµική άδεια, η συνέχιση χορηγείται µετά την υπαγωγή των αυθαιρεσιών  στο  ν.  4014/11 και  την  περαίωση  της  σχετικής  διαδικασίας. Εφ’  όσον  οι αυθαίρετες κατασκευές είναι αποπερατωµένες η συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση  την οικοδοµική άδεια χορηγείται µετά την προσκόµιση στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας του  ν. 4014/11, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα  του  ΤΕΕ  και υπεύθυνη δήλωση του  µηχανικού  µε συνηµµένα τα  σχέδια  της  αυθαίρετης  κατασκευής που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα  όταν ενεργοποιηθεί. Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν  είναι αποπερατωµένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης  εκτέλεσης   εργασιών  αποπεράτωσης   ( της  παρ. 17, του  άρθρου 24, του  ν.4014/11 ) και µετά να επιτραπεί η συνέχιση οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που ανεγείρεται σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια.

6.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ :

•  Από το συνδυασµό των οριζοµένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 16, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 και στην παρ. 1, του άρθρου 27, του ν. 4014/2011 προκύπτει οτι για κάθε  αυθαίρετη κατασκευή  ή χρήση,   ανεξαρτήτως  του   χρόνου  κατασκευής  του αυθαιρέτου ή  της  εγκατάστασης της  αυθαίρετη  χρήσης που διαπιστώνεται από την αρµόδια  πολεοδοµική  υπηρεσία,  τα  πρόστιµα  ανέγερσης  και  διατήρησης υπολογίζονται από 21-9-2011 ως εξής:

α. Πρόστιµο ανέγερσης σε  ποσοστό 30% επί της  αξίας του  αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται  µε βάση  την επιφάνειά  του επί  την τιµή ζώνης που ισχύει  στην  περιοχή του, σύµφωνα µε το σύστηµα  αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

β. Πρόστιµο διατήρησης σε  ποσοστό 5% επί της  αξίας του  αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται  µε βάση  την επιφάνειά  του επί  την τιµή ζώνης που ισχύει  στην  περιοχή του, σύµφωνα µε το σύστηµα  αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. Το πρόστιµο διατήρησης επιβάλλεται για κάθε έτος  διατήρησης του από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης µέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή τη νοµιµοποίησή του µε την έκδοση  ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας.

• Επίσης µε το άρθρο 32, του ν. 4014/11 ορίζεται οτι «Καταργείται κάθε  γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του  παρόντος νόµου  ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.»

Εποµένως από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής :

Ι. Εφεξής από 21-9-2011 εφαρµόζεται ο  τρόπος υπολογισµού  των προστίµων της παρ. 1, του  άρθρου 27, του  νόµου :

α)  Για  κάθε   αυθαίρετη  κατασκευή   ή  χρήση,   που  διαπιστώνεται  από  την  αρµόδια πολεοδοµική   υπηρεσία,  για   κάθε   εκκρεµή   υπόθεση  που  βρίσκεται   σ’   αυτή   σε οποιοδήποτε στάδιο, καθώς και τις επαναβεβαιώσεις των προστίµων διατήρησης όλων των  αυθαιρέτων  κατασκευών που δεν  έχουν  υπαχθεί  στην  παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4014/11 ανεξαρτήτως χρόνου κατασκευής.

β) Κατά τη διαδικασία  έκδοσης οικοδοµικής  άδειας  νοµιµοποίησης  κατ’ εφαρµογή της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 1577/85, όπως ισχύει, εκτός εάν η αυθαίρετη κατασκευή έχει υπαχθεί στη ρύθµιση της παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11.

γ)  Κατά  τη  διαδικασία  της  παρ. 8, του  άρθρου 9, του  ν.  1512/85 για  την  εξαίρεση µικροπαραβάσεων, µε βάση  την υπ’ αριθµ. 7587/12-2-2004 ΥΑ (ΦΕΚ 372 Β’), η οποία εξακολουθεί να ισχύει και

δ) Επίσης διευκρινίζεται οτι :

•    Για  κάθε   αυθαίρετη   εγκατάσταση  ή  εργασία   που  λόγω   της   φύσεώς  της   δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου, η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά µε τρέχουσες τιµές και το ύψος  των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης δεν µπορεί να  είναι µικρότερο των  πεντακοσίων ευρώ  (500) (παρ. 3, του  άρθρου 2, της  υπ’ αριθµ. 9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β’),

•    Σε περίπτωση  που δεν  έχει  καθοριστεί  τιµή ζώνης στην  περιοχή  του  αυθαιρέτου λαµβάνεται η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό που βρίσκεται το αυθαίρετο (παρ. 2, του άρθρου 2, της υπ’ αριθµ. 9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β’) και

•    Σε   περίπτωση   µη   αποπερατωµένου  κτιρίου,   κατασκευής  ή   εγκατάστασης   η συµβατική αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται ως  πλήρως αποπερατωµένου κτιρίου, κατασκευής ή εγκατάστασης. (παρ. 4, του  άρθρου 2, της  υπ’  αριθµ.  9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β’)

 ΙΙ. Εφεξής παύουν να ισχύουν :

α) Τα  άρθρα 2 και 3 του  Π.∆/τος  υπ’ αριθµ. 267/98 «∆ιαδικασία χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων  αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίµησης της αξίας και καθορισµός του ύψους των προστίµων αυτών.» (ΦΕΚ 195 Α’)

β)   Η   υπ’   αριθµ.   9726/27-2-2004  κοινή   απόφαση  Υφυπουργών   Οικονοµίας   και Οικονοµικών   και   ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   «Ρυθµίσεις   καταβολής   µε   έκπτωση  και   σε   δόσεις προστίµων  παλαιών  αυθαιρέτων  και  τροποποίηση  της  55472/02 Κοινής  Υπουργικής Απόφασης "Τρόπος, προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για την καταβολή  των προστίµων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών και την ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις αυτών" (ΦΕΚ 240 Β/28.2.2002).» (ΦΕΚ 468 Β) και 

γ) Η υπ’ αριθµ.  9732/2004 κοινή  απόφαση Υφυπουργών  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών και    ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   «Καθορισµός    των    προστίµων    ανέγερσης   και    διατήρησης    των αυθαίρετων  κατασκευών.» (ΦΕΚ  468 Β’), εκτός  των  διατάξεών  της  που αναφέρονται στην παρ. ∆ της προηγούµενης Ενότητας Α.

ΙΙΙ. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις :

α) Των  παρ. 7 και  8.5, του  άρθρου 8 και  των  παρ. 8 και  10, του  άρθρου 9, του  ν.1512/85 «Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών διατάξεων» (ΦΕΚ  4 Α’). Για όσες  αιτήσεις έχουν  υποβληθεί πριν την έναρξη  ισχύος του ν.4014/2011, ο υπολογισµός των προστίµων γίνεται σύµφωνα µε τις προισχύουσες διατάξεις.

β) Της παρ. 6α, του άρθρου 23, του ν. 2300/95 (ΦΕΚ 69 Α’).

γ) Της  παρ. 6, του  άρθρου 18 «Κατασκηνώσεις-Παιδικές  Εξοχές»,  του  ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου....» (ΦΕΚ 303 Α), όπως ισχύει  και  η  υπ’  αριθµ.  36527/3-9-09  κοινή  απόφαση  Υφυπουργών  Οικονοµίας  και Οικονοµικών  και  ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  «Καθορισµός  του  ύψους και  τρόπος υπολογισµού  του προστίµου  για  τις  υφιστάµενες  εγκαταστάσεις  στις  κατασκηνώσεις  και  παιδικές  εξοχές που λειτουργούν προ της έναρξης ισχύος του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).» (ΦΕΚ 1902 Β’).

δ)  Της  υπ’  αριθµ.  244203/16−1−2006  (Φ.Ε.Κ.  75  Β΄)  κοινής  απόφασης  Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  και    Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίµων,  όπως  ισχύει,  που  αφορά   τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών µονάδων, χωρίς την επιβολή προστίµων.

ε) Του  άρθρου 16, του  ν. 1337/83 «Επέκταση  των  πολεοδοµικών  σχεδίων,  οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 33 Α’).

7.  ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ :

α) Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 45, του ν. 4030/11 ορίζεται ότι εάν µέχρι τη   δηµοσίευση   του   νόµου    (25-11-2011)  έχει   υποβληθεί   φάκελος    για   την   έκδοση οικοδοµικής άδειας, η προθεσµία έκδοσής της είναι δύο έτη από τη δηµοσίευση του νόµου. Εποµένως µέχρι  την 1η  Μαρτίου  2012 σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο  άρθρο 59, του  ν.4030/11 για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν  εφαρµόζεται η παρ. 8, του  άρθρου 5, του Π.∆/τος  της  8/13.7.1993  «Τρόπος  έκδοσης οικοδοµικών  αδειών  και  έλεγχος ανεγειροµένων οικοδοµών.» (ΦΕΚ 795 ∆’).

β) Με τη ρύθµιση της παρ. 2, του άρθρου 51, του ν. 4030/11 ορίζεται οτι στην περίπτωση που το  ακίνητο  ανήκει  σε  περισσότερους  συνιδιοκτήτες  και  έχει  συσταθεί  οριζόντια  ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών (κάλυψη,  δόµηση,  κ.λ.π), που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν  εκτελεστεί σε άλλο συνιδιόκτητο τµήµα. Εποµένως   κατά   την   έκδοση    οικοδοµικών   αδειών   όταν    στο   διάγραµµα   κάλυψης αποτυπώνονται χώροι που έχουν  υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11 αυτοί διατηρούνται για  τριάντα  (30)  χρόνια  προσµετρούµενοι  όµως   στα  πολεοδοµικά  µεγέθη,  εκτός  των περιπτώσεων συνιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.

Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, που τµήµα τους έχει υπαχθεί στην παρ. 2, του άρθρου 26 (για έκδοση  οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης) και το υπόλοιπο τµήµα  στο άρθρο 24 (µε καταβολή  του ενιαίου ειδικού προστίµου) κατά την έκδοση  της οικοδοµικής άδειας  αποτυπώνονται  οι  χώροι  που  έχουν   υπαχθεί  στη  ρύθµιση  και  το  διάγραµµα κάλυψης αναφέρεται στα πραγµατοποιηµένα µεγέθη  και τη σχέση  τους  µε τους  ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης, σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 23, του ν.1577/85. Σε  κάθε  περίπτωση  η  διαδικασία  υπαγωγής στη  ρύθµιση  του  ν.  4014/11 αυθαιρέτων κατασκευών πρέπει να έχει περαιωθεί πριν την έκδοση  της οικοδοµικής άδειας.

8.  Με την παρ. 4, του άρθρου 51, του ν. 4030/11, τροποποιείται η παρ. 11, του άρθρου 24, του   ν.  4014/11  και  ορίζεται  οτι  κάθε   είδους  πρόστιµα  που  έχουν   καταβληθεί  για πολεοδοµικές παραβάσεις, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου του ν. 4014/11, εξαιρουµένων των  περιπτώσεων περαίωσης διαδικασίας µετά από υπαγωγή στο ν. 3843/2010 και στο ν. 3775/2009.

9.  Από  τα  οριζόµενα  στην  παρ. 2,  του  άρθρου  26,  του  ν.  4014/11  προκύπτει  οτι  στην περίπτωση  κατασκευών ή χρήσεων για  τις  οποίες  µπορεί  να  εκδοθεί  οικοδοµική  άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, εφόσον καταβληθεί το σχετικό παράβολο και εκδοθεί οικοδοµική άδεια  εντός  τριών ετών  από την καταβολή  του δεν επιβάλλονται πρόστιµα.

Με την παρ. 5 του άρθρου 51, του ν. 4030/11, συµπληρώνεται η παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11 και  ορίζεται  οτι  δεν  συνυπολογίζεται  στο  χρονικό  διάστηµα  των  τριών  (3) ετών   ο  χρόνος  καθυστέρησης έκδοσης  της  οικοδοµικής  άδειας  για  λόγους που  δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.

Γ. - Επισηµαίνονται επίσης τα εξής :

1.  Με τη  ρύθµιση  της  παρ. 4, του  άρθρου 27, του  ν.  4014/11 ορίζεται  αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών  για την αποστολή των προστίµων αυθαιρέτων στην αρµόδια  ∆.Ο.Υ.,  καθώς  και  ποινές  για  τους   υπαλλήλους που  παραβιάζουν  τις υποχρεώσεις αυτές.

2.  ∆εν  επιτρέπεται  η  περαιτέρω  αλλαγή  χρήσης των  χώρων που έχουν   υπαχθεί  στη ρύθµιση του ν. 4014/11.

3.  Προκειµένου  οι  ∆ηµόσιες  Οικονοµικές  Υπηρεσίες  να τακτοποιήσουν  τις  εκκρεµότητες που  φαίνεται  ότι  έχουν   σχετικά  µε  ανείσπρακτα  ποσά  πρέπει  οι  πολεοδοµικές υπηρεσίες   να   προβούν  άµεσα    στη   διαδικασία   ακύρωσης   µε   Α.Φ.Ε.Κ.   τυχόν βεβαιωθέντων  προστίµων  αυθαιρέτων  κατασκευών,  οι  οποίες  έχουν   υπαχθεί  στη ρύθµιση του ν. 3843/10 και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία. Για την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας για βεβαιωθέντα πρόστιµα αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν  υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11 και έχει περαιωθεί η σχετική  διαδικασία  απαιτείται  προσκόµιση  στην  αρµόδια  πολεοδοµική  υπηρεσία  της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας του ν. 4014/11, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα  του ΤΕΕ και υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού µε συνηµµένα τα   σχέδια   της   αυθαίρετης   κατασκευής που   θα   υποβληθούν   ηλεκτρονικά   στο πληροφοριακό σύστηµα  όταν ενεργοποιηθεί.

4.  Στο πλαίσιο εφαρµογής της παρ. 3, του άρθρου 27, του ν. 4014/11 και της παρ. 2, του άρθρου 4, της  ΚΥΑ 41498/26-9-11 (ΦΕΚ  2167Β), που επιβάλλουν δειγµατοληπτικό έλεγχο  από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες ή άλλες  υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ σε ποσοστό τουλάχιστον    5% των  δηλώσεων που υποβλήθηκαν, δεν  περιλαµβάνονται στο ποσοστό αυτό οι περιπτώσεις για τις οποίες υποβάλλονται καταγγελίες από οποιονδήποτε   σχετικά   µε   αυθαίρετες   κατασκευές   ή   εγκαταστηµένες   αυθαίρετες χρήσεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΊΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ. ΚΑΛΤΣΑ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΊΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ. ΚΑΛΤΣΑ

 

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ