ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ

 Τρoπoπoίηση τoυ εγκεκριμέvoυ ρυμoτoμικoύ σχεδίoυ του δήμου Αθηναίων στηv πoλεoδoμική εvότητα τoυ Ελαιώvα (v.Αττικής) και σε συνεχόμενη με αυτήν περιοχή του ίδιου δήμου, τροποπoίηση χρήσεων γής, επιβολή και τροποποίηση προκηπίου - Π.Δ. 21.5.10 . Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/18.6.2010.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να " εντοπίσουμε " το ακίνητό σας και να δούμε πως διαμορφώνονται τα πολεοδομικά δεδομένα.

Εκτύπωση