ΑΡΘΡΟ 24 ν.4014/11 (ΠΑΡ.21 εως 26)

ΜΟΜΟΣ 4014/11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  - ΑΡΘΡΟ 49 και 51 ΤΟΥ Ν.4030/11 και 50 ΤΟΥ Ν.4042/12

ΑΡΘΡΟ 24 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Παράγραφοι  21-25 (β' μέρος)

Παρ.21 Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄1138) αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού, καθώς και σε υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του παραπάνω Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδροµικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 Παρ.22 Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδροµικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισµό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος µεταβίβασης, κληρονοµιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισµός τεκµηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθµες, τα πατάρια που πολεοδοµικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 50%.

 Παρ.23 Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν µέρει µπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µε κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών του εξόδων από το Πράσινο Ταµείο, η ανάπτυξη και η αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού προστίµου διατήρησης, µε τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού των προστίµων και διατήρησης. Ειδικότερα µπορεί να καθορίζεται ότι το έντυπο και η αίτηση µπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στη συνέχεια να εκδίδεται µονοσήµαντος αριθµός της αίτησης, ο οποίος συνιστά αριθµό πρωτοκόλλου και  µε βάση τον οποίο θα γίνονται οι πληρωµές του προστίµου, προσωρινός υπολογισµός του προστίµου και των δόσεων. Με τον προσωρινό υπολογισµό, την έκδοση του αριθµού της αίτησης αυθαιρέτου και το αποδεικτικό είσπραξης του παραβόλου ξεκινά η εξόφληση του ποσού του προστίµου.   Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης µπορεί να καθορίζεται ότι η διαδικασία της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα µε τις ρυθµίσεις της, και παύει η ισχύς των διατάξεων, που προβλέπουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας µε την υποβολή έντυπων δικαιολογητικών.

Παρ 24 (νέα παρ. μετά την παρ.23)

α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού.

β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης και έχουν ολοκληρωθεί µετά τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, σύμφωνα µε τα ακόλουθα:

βα) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, µε βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης.

ββ) Η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη ή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες και πιστοποιείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

βγ) Ειδικά για παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων, η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 αποφαίνεται μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτημάτων υπαγωγής σε κάθε οικισμό και συνολική αξιολόγηση της διαμορφωμένης κατάστασης σε σχέση µε τα μορφολογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισμού, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται µε την εν λόγω υπαγωγή.

βδ) Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόμενων όρων δόμησης.

γ. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24, μπορεί να πραγματοποιηθεί µετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24. Τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος µε ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

δ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόμενου, μετρούμενου από κάθε σημείο του διαμορφωμένου εδάφους, ή υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου δόμησης.

ε. Σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ. 9 του άρθρου 24.»

Παρ.25 (νέα με το άρθρο 49 του ν.4030/11)

 Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου που αφορά στην υπέρβαση ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου» του Παραρτήματος του παρόντος), στην περίπτωση οικοδομής µε οικοδομική άδεια δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος που έχει προκύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωµατώσεις υπολογίζεται σύμφωνα µε την κατηγορία 13 του Παραρτήματος («Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου»). Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 24 του άρθρου 24.»

 

Παρ.26 (νέα με το άρθρο 50 του ν.4042/12)

 Αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίσµα το οποίο έχει κατασκευασθεί µε νόµιµη άδεια πριν από τις 28.7.2011,  ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4014/  2011,  και το οποίο, ως προς το ανώτατο ύψος του,  απέχει λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή αλλά δεν την υπερβαίνει, υπάγεται στις διατάξεις του νόµου αυτού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α)  Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υποβάλλεται   αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 9. Η επιτροπή αυτή εξετάζει εάν το κτίσµα, όπως έχει διαµορφωθεί µε την αυθαίρετη  κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εντάσσεται, ως σύνολο,  στο τοπίο και το δοµηµένο περιβάλλον, ιδίως δε εάν
θίγει το φυσικό ανάγλυφο και την κορυφογραµµή και µε  αιτιολογηµένη κρίση είτε απορρίπτει την αίτηση είτε την δέχεται,  επιβάλλοντας,  εφόσον απαιτείται,  την εκτέλεση εργασιών,  οι οποίες δεν αντίκεινται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις,  για την προσαρµογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 17. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται µετά την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης της επιτροπής. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού προστίµου αρχίζει από την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης ή,  εφόσον επιβάλλεται η εκτέλεσηεργασιών προσαρµογής,  από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και δεν   µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4)  µήνες.
β) ∆εν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου κτισµάτων και κατασκευών που απέχουν λιγότερο από είκοσι µέτρα από την κορυφογραµµή όταν η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους ή της κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης ή κατ’ όγκον  εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 5%.
γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, εάν το κτίσµα υπερβαίνει την κορυφογραµµή. Απαγορεύεται επίσης η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παραγράφου 9.»
 

 

 


Print