ΚΕΦ: 11 Πληροφόρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων / Ωφελουμένων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk), από το Δικαιούχο, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων.

Πληροφορίες παρέχονται:

 • στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματοςhttp://exoikonomisi.ypen.gr
 • στο δικτυακό τόπο της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (ΠαράρτημαXIV),
 • στο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ(),
 • στο δικτυακό τόπο του Δικαιούχου ().

.

ΚΕΦ: 10.1&2&3 Υποχρεώσεις (Δηµοσιότητα Προγράµµατος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δημοσιότητα Προγράμματος

             Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (http://exoikonomisi.ypen.gr). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

             Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να κάνουν χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να τηρούν τους όρους δημοσιότητας και να παραπέμπουν επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας και για οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

             Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», από όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφονται στη σχετική δράση (π.χ. ανάδοχοι, προμηθευτές, εργολάβοι, εταιρείες κατασκευής ή εμπορίας υαλοπινάκων, κουφωμάτων, ηλιακών συλλεκτών, επιθεωρητές κλπ.), θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη.

ΚΕΦ: 8.1&2.3.Υποχρεώσεις Ωφελουµένων-Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι-Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ     8.   Υποχρεώσεις   Ωφελουµένων   -   Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις

 

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουµένων

 

Ο Ωφελούµενος του Προγράµµατος υποχρεούται:

-  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.

-  να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση µε την Τράπεζα.

-  να  δεχθεί  προγραµµατισµένους  επιτόπιους  ελέγχους  από  τα  αρµόδια  εθνικά  ή κοινοτικά όργανα, µετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα σχετικά ζητούµενα στοιχεία.

-  να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του.

-  να  τηρεί,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  υλοποίησης  των  παρεµβάσεων,  την  ισχύουσα εθνική  και  κοινοτική  νοµοθεσία  και  να εξασφαλίσει  τις  απαιτούµενες  εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.

 Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, ο Ωφελούµενος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε  την  αίτησή  του,  Υπεύθυνη  Δήλωση  βάσει  των  Παραρτηµάτων  ΙV-A  και  IV-Β.  Η διαπίστωση  ότι  το  περιεχόµενο  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  δεν  είναι  αληθές  ή  ότι  δεν τηρούνται οι δεσµεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόµενων από το Νόµο συνεπειών (Ν. 1559/1986), µπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής απόφασης υπαγωγής µε συνέπεια την απένταξη του έργου του Ωφελούµενου από το Πρόγραµµα.

Στην  περίπτωση  πολυκατοικίας,  ο  εκπρόσωπος  των   Ωφελουµένων  υποχρεούται  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε την αίτησή του, την Υπεύθυνη Δήλωση τουΠαραρτήµατος
ΙV-Γ.

 8.2 Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι

Ο Δικαιούχος του Προγράµµατος µεριµνά για τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο   αυτό ο Δικαιούχος αναπτύσσει µεθοδολογία για την πραγµατοποίηση   των αναγκαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων και µε βάση αυτήν:

α) πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς

β) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.),  η  οποία  στο  πλαίσιο  των  αρµοδιοτήτων  της  πραγµατοποιεί ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που αφορούν  στα  έργα  των  Ωφελουµένων  του  Προγράµµατος.  Η  πραγµατοποίηση  των ελέγχων θα γίνει στη βάση σχετικής συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών. 
Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. πραγµατοποιεί συστηµικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αιτήσεις υπαγωγής και προβαίνει στη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων,όπου απαιτείται.

Σηµειώνεται ότι ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου για διάστηµα τριών (3) ετών µετά το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηµατοδοτούν το Πρόγραµµα και σε κάθε περίπτωση µέχρι το 2020. Ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα έντυπα του Προγράµµατος, τα δύο ΠΕΑ και όλα τα παραστατικά των παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν.

 8.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και της απόφασης υπαγωγής  Σε  περίπτωση µη  ολοκλήρωσης  του  έργου  εκδίδεται  από  τον  Δικαιούχο  απόφαση ανάκλησης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου   από   το   Πρόγραµµα,   η   οποία  συνεπάγεται τη µη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταµιευθεί η προκαταβολή και ο Ωφελούµενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση  όπου µετά   την   υλοποίηση   του   έργου   και   κατά   την   προσκόµιση   των δικαιολογητικών για την εκταµίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η µη επίτευξη  του  ελάχιστου  ενεργειακού  στόχου  του  προγράµµατος (Κεφάλαιο  3),  η δανειακή σύµβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του Προγράµµατος επισύροντας τις συνέπειες  που  προβλέπονται  στους  όρους  αυτής.  Η  απόφαση  ανάκλησης  υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου µε προϋπολογισµό µικρότερο από τον επιλέξιµο βάσει   της   απόφασης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου,   είτε   επειδή   τα προσκοµισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιµου προϋπολογισµού του έργου είτε  επειδή  δεν µπορεί  να  ολοκληρωθεί  η  εξόφλησή  τους (µη  καταβολή  από  τον Ωφελούµενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρµόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό µε το οποίο ο Δικαιούχος    συµµετέχει    στο    δανειακό    κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύµβαση αναπροσαρµόζεται  βάσει  του  νέου  επιλέξιµου  προϋπολογισµού.  Η  τροποποίηση  της απόφασης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την αναπροσαρµογή της δανειακής σύµβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταµιευθεί είτε επιστρέφεται άµεσα από τον Ωφελούµενο είτε αποτελεί αντικείµενο   νέας   δανειακής   σύµβασης   που   δεν   διέπεται   από   τους   όρους   του Προγράµµατος.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία,  µετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου,  διαπιστωθεί,  βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η µη ορθή υλοποίηση του  έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση  ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούµενο ή την αναπροσαρµογή αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύµβαση από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους  στον  χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό.  Σε  κάθε  περίπτωση, δεν  ανακαλείται  η απόφαση  υπαγωγής  και  ο  Δικαιούχος  δεν  ανακτά  τα  καταβληθέντα  κίνητρα  από  τον Ωφελούµενο.

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή µετά την ολοκλήρωσή  του,  διαπιστωθεί  η  µη  τήρηση  των  όρων  επιλεξιµότητας  του  έργου,  ο Δικαιούχος  προβαίνει  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ανάκληση  της  απόφασης υπαγωγής του Ωφελούµενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.

ΚΕΦ: 9. Κύριοι εµπλεκόµενοι φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς-Συντελεστές Προγράμματος

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ ΠΕΠ)

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ ασκούν αρμοδιότητες διαχειριστικής αρχής στο πλαίσιο του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 7313/1818/29.11.2016 των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 3905) για τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ».

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του Δικαιούχου και των Ωφελούμενων του Προγράμματος και πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στους Ωφελούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.

Δικαιούχος

Δικαιούχος του Προγράμματος, είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης και τη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Δικαιούχος αναπτύσσει και συντηρεί ξεχωριστό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτήσεων με διεπαφή με το πληροφοριακό σύστημα υποβολής στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των Ωφελούμενων και μέσω του οποίου γίνεται η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων. Το πληροφοριακό σύστημα του Δικαιούχου ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σεαυτό.

Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, προβλέπεται η υποβολή έντυπων εγγράφων στο Δικαιούχο (π.χ. αίτηση του ωφελούμενου για τροποποίηση ή ανάκληση απόφασης υπαγωγής), ο Δικαιούχος ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Ο Δικαιούχος αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος, που του έχει διατεθεί από το φορέασχεδιασμού.

Ο Δικαιούχος συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διασταύρωση στοιχείων στο πλαίσιο αναγκαίων ελέγχων.

Ο Δικαιούχος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.

Ο Δικαιούχος εισηγείται στο Φορέα σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος προτάσεις για επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ο Δικαιούχος υποβάλλει στο Φορέα σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας) σχέδιο με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση.

Ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου /προγράμματος για διάστημα τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης και για τις περιπτώσεις ενοικίασης δέκα (10) ετών μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον Ωφελούμενο με τη Δήλωση Πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονικήμορφή.

Ο Δικαιούχος διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή που έχει συσταθεί με την με Α.Π. 8069/B1/2939/ 27.12.2016 Απόφαση εγκρίνει τους πίνακες κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και απόρριψης που υποβάλλονται από το Δικαιούχο.


Φορέας σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας ως φορέας σχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης του Προγράμματος, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την πορεία του Προγράμματος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες – κατευθύνσεις κοινοποιούνται στις αρμόδιες ΔιαχειριστικέςΑρχές.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση απόφασης με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, μετά από έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τις ΕΥΔ ΠΕΠ. Οι ανωτέρω υπηρεσίες χορηγούν σύμφωνη γνώμη στο μέρος που αφορά σε θέματα διαχείρισης τουπρογράμματος.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς όλους τους φορείς ενημέρωσης των δυνητικών Ωφελουμένων. Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης (help desk) από τον Δικαιούχο η Επιτελική Δομή είναι υπεύθυνη για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας για να εκπληρώσει το ρόλο της μπορεί να ζητά ενημέρωση από τον Δικαιούχο και τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και έχει πρόσβαση στο σχετικό με το πρόγραμμα Πληροφοριακό Σύστημα του Δικαιούχου.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και παρακολούθησης ολοκλήρωσης των έργων των Ωφελούμενων, το οποίο διατίθεται στο Δικαιούχο για την υλοποίηση του προγράμματος.

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του Παραρτήματος ΧΙΙΙ χορηγούν δάνεια και καταβάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής. Τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν και από την Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).


Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διενεργούν για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων τις πληρωμές (προς προμηθευτές / αναδόχους, κλπ), που γίνονται με πόρους του προγράμματος.

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (έκδοση Α’ ΠΕΑ):

Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί, μετά από πρόσκληση του ενδιαφερόμενου, την 1η ενεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία, εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και συμπληρώνει την πρόταση παρεμβάσεων στο έντυπο του Παραρτήματος IΙΙ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο «5.3 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση».

Η πρόταση παρέμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 του οδηγού του Προγράμματος. Επίσης, στην πρόταση παρεμβάσεων, ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος. Ο επιθεωρητής καταγράφει την ενεργειακή κατηγορία που αναμένεται να καταταχθεί η εξεταζόμενη κατοικία μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, το ποσό εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας τουΠρογράμματος.

Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω από τον επιθεωρητή είναι σημαντική για την επιλεξιμότητα της αίτησης λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η έκδοση του Α’ Π.Ε.Α. συνιστά εκκίνηση εργασιών με αποκλειστική ευθύνη τουενδιαφερόμενου.

Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (έκδοση Β’ ΠΕΑ)

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί την 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση, εκδίδει το αντίστοιχο Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ) και συμπληρώνει στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα VΙ) τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο «7.2 Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση».

Σύμβουλος Έργου

Ο σύμβουλος έργου έχει, απέναντι στον Ωφελούμενο, κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση:

 • της ενημέρωσης του Ωφελούμενου για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, των ενεργειών που απαιτούνται και τις αντίστοιχες προθεσμίες που έχει ο Ωφελούμενος για την διεκπεραίωσήτους,
 • όλων των καταχωρήσεων για την υποβολή της αίτησης στο Πληροφορικό Σύστημα τουΠρογράμματος,
 • της αναλυτικής καταγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Πρόταση Παρεμβάσεων» που υπογράφει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωσηπολυκατοικίας,
 • της επισύναψης όλων των δικαιολογητικών στην μορφή που απαιτείται από το ΠληροφοριακόΣύστημα,
 • της αναλυτικής καταγραφής των υλοποιημένων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – ΟλοκλήρωσηΈργου» που υπογράφειο Ενεργειακός Επιθεωρητή και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωση πολυκατοικίαςτης αναλυτικής καταγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα των παραστατικών δαπανών και της επισύναψης των παραστατικών δαπανών και δικαιολογητικών πληρωμής.

ΚΕΦ: 7.2&3&4 Ολοκλήρωση παρεμβάσεων - Εκταμίευση υπολοίπου - Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

 7.2  Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη ΕνεργειακήΕπιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της Πολυκατοικίας σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας, καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακήςεπιθεώρησης.

Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η επίτευξη ή μη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί και να εκδοθεί το σχετικό ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ) εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (παρ. 7.4). Το παραστατικό δαπάνης (εξοφλημένο) της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης υποβάλλεται στο Δικαιούχο με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος καθώς και την ταυτότητα του ΠΕΑ που έχει εκδώσει. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» του Παραρτήματος VΙ. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις, ελέγχονται από τον επιθεωρητή, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος.

Ο Ωφελούμενος καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτειτο

«Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» (Παράρτημα VI).

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, βάσει παραστατικών δαπανών, διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση στο πληροφοριακό σύστημα των πεδίων του εντύπου του Παραρτήματος VΙΙ «Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας» και αποδοχή του από το σύνολο των ιδιοκτητών. Ο επιμερισμός του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων γίνεται βάσει του ποσοστού ανά διαμέρισμα που είχε καταχωρηθεί στο Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας» του Παραρτήματος IV. Ο εκπρόσωπος καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτει το «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» (Παράρτημα VI).

 

            Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών –Έλεγχοι

 

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ. Με βάση τα καταχωρημένα ποσά δαπάνης, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με βάση την απόφαση υπαγωγής και τα υποβαλλόμενα παραστατικά δαπανών και παραστατικά καταβολής τυχόν ίδιας συμμετοχής, διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου και τα ίδια κεφάλαια που απαιτείται να καταβληθούν από τον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση διαφοροποίησης από τον αιτούμενο προϋπολογισμό του ανωτέρω σημείου α), ο Ωφελούμενος υποβάλλει τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης.

γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά Ωφελούμενο της προηγούμενης παραγράφου β’ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους.

δ) Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών/ κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 4 και 7.1 και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικάδαπάνης.

ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών / συμβούλου έργου / μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.

στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της ανωτέρω παραγράφου ε’ χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.

η) Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται επιμεριζόμενο στους Ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο ο Δικαιούχος διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, βάσει της πληρότητας και του περιεχομένου του συνόλου των δικαιολογητικών που έχουν προσκομιστεί από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά τις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων τους Ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από το Δικαιούχο σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης δημοσιεύεται στο Δικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.etean.com.gr) και αναρτάται στο ΠρόγραμμαΔιαύγεια.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ διενεργούν επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ενημερώνουν τον Δικαιούχο για τυχόν ενέργειες του σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες συνεργάζονται με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, τα οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πραγματοποιούν ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που αφορούν στα έργα των Ωφελουμένων του Προγράμματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος ενημερώνεται από το buildingcert για τις ανακλήσεις των ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο τουπρογράμματος.

Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος πραγματοποιούν συστημικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αιτήσεις υπαγωγής και προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, όπου απαιτείται.

Ο Δικαιούχος του Προγράμματος διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο8.2.

          Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου – χορήγησηκινήτρων

Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι

 • η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η εξόφληση των απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοση αδειών, ασφαλιστικές εισφορές),
 • η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφληση αυτής,
 • η εξόφληση τυχόν μελετών ή /και συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • η καταχώρηση στο ΠΣ της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (από τον Ωφελούμενο και στη περίπτωση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ,

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ωφελούμενο εντός χρονικού διαστήματος  εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις16/06/2023.

Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 Κανονισμού 1303/2013 και το άρθρο 32 Ν.4314/2014 και την με αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατ’ αναλογία εν προκειμένου του Δικαιούχου με τον Ωφελούμενο/ Τελικό Αποδέκτη της ενίσχυσης. Τα εν λόγω ποσά είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων/κλπ.

Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/ προμηθευτές/ κλπ διενεργούνται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μιας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο. Οι ανάδοχοι/ προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1445), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3944) καιισχύει.

Εάν από τον έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, ο Ωφελούμενος ενημερωθεί, από το πληροφοριακό σύστημα, για ποσό ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, (περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος), θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση να υποβάλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο Δικαιούχο τα απαιτούμενα παραστατικά εξόφλησης, υποβάλλοντας τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης. Οι ανωτέρω προθεσμίες καταβολής της επιχορήγησης, εκταμίευσης του συνολικού ποσού του δανείου και πληρωμής προς τους αναδόχους/προμηθευτές παρατείνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (δεκαπέντεημέρες).

Διευκρινίζονται τα εξής σύμφωνα και με την παρ. 1.2:

 • Η    υποβολή    αιτήσεων    ορίζεται    μέχρι    εξαντλήσεως   των   κεφαλαίων    του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την31.12.2021.
 • Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16.06.2023. Δαπάνες των Ωφελούμενων που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή είτε λόγω μη έγκυρης εξόφλησης κάποιων παραστατικών είτε λόγω του έλεγχου της δήλωσης πιστοποίησης, κρίνονται ως μη επιλέξιμες γιασυγχρηματοδότηση.
 • Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος, ήτοι οι πληρωμές προς τους αναδόχους/προμηθευτές λήγει την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.

          Διαδικασία Τροποποιήσεων – ΠαρατάσεωνΠροθεσμιών

 

Οι όροι υλοποίησης του έργου όπως ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και συγκεκριμένα τα στοιχεία του Ωφελούμενου και του ακινήτου, το ύψος της επιχορήγησης καθώς και το επιλέξιμο κόστος, η επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος καθώς και ο χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων είναι ουσιώδεις και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή από τον ωφελούμενο.

              Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Μετά την απόφαση υπαγωγής και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου υπό την προϋπόθεση ότι με την τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα και ειδικότερα:

α) Χωρίς υποβολή αιτήματος

 • Ο Ωφελούμενος μπορεί να τροποποιήσει το συνδυασμό παρεμβάσεων στη βάση νέας πρότασης συνδυασμού παρεμβάσεων, που καταχωρεί ο ενεργειακός επιθεωρητής στο buildingcert, με την προϋπόθεση ότι με το νέο συνδυασμό παρεμβάσεων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα (διαπίστωση βάσει του Β’ ΠΕΑ, με την ολοκλήρωση του έργου) ο ελάχιστος ενεργειακόςστόχος.
 • Στον τροποποιημένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια (ανά υποκατηγορία παρέμβασης) που ορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος, ήτοι, στον τροποποιούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση των ανώτατων ορίων κατά ειδικότερη υποκατηγορία παρεμβάσεων. Για τις αμοιβές των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 4.1 δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, ανά περίπτωση, των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφασηυπαγωγής.
 • Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης με συνέπεια την αύξηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων αλλά και του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος επιθυμεί τροποποίηση του συνδυασμού παρεμβάσεων με ταυτόχρονη αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ή/και των λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού θα πρέπει να κάνει αίτηση ανάκλησης της τρέχουσας απόφασης υπαγωγής στο Δικαιούχο και εν συνεχεία να υποβάλει εκ νέου αίτηση. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνονται ταεξής:Επιτρέπεται αλλαγή προμηθευτή. Στην περίπτωση που ο αρχικός προμηθευτής έχει ήδη λάβει προκαταβολή, ο Ωφελούμενος θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι ο αρχικός προμηθευτής θα επιστρέψει την προκαταβολή στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου και στη συνέχεια να προβεί στην αλλαγή του προμηθευτή στο πληροφοριακό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την επιστροφή της προκαταβολής βαρύνει τον Ωφελούμενο. Το ποσό της επιστροφής είτε αποδίδεται στους νέους προμηθευτές είτε επιμερίζεται στους υφιστάμενους.
  • Η νέα αίτηση αξιολογείται με νέα σειρά προτεραιότητας
  • Τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ως συνέχεια της 1ης ανακληθείσας αίτησης κρίνονται ως επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση εκείνη που η νέα αίτηση γίνεται αποδεκτή με βάση τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής νέας αίτησης.
  • Επιτρέπεται αλλαγή ενεργειακού επιθεωρητή
  • Επιτρέπεται αλλαγή συμβούλου έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του νέου συμβούλου έργου στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.

β) με υποβολή αιτήματος

 • Επιτρέπεται αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος σε περίπτωση κατάργησης ή περιορισμού του τραπεζικού δανεισμού.Ειδικότερα:
  • Σε περίπτωση που μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και κατά το στάδιο υπογραφής της δανειακής σύμβασης δεν χορηγηθεί δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή χορηγηθεί μικρότερο ποσό, υφίσταται η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον ο Ωφελούμενος αποδέχεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος την εν λόγω μεταβολή στο χρηματοδοτικό σχήμα, ο Δικαιούχος προχωρεί στην τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής λόγω αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος. Η ανωτέρω αποδοχή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που τίθεται για την υπογραφή δανειακής σύμβασης (παρ.6.2).
  • Σε περίπτωση πολυκατοικίας, εάν ο Ωφελούμενος δεν αποδεχθεί τη μεταβολή στο χρηματοδοτικό σχήμα, ανακαλείται από το Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής για το σύνολο των αιτήσεων τηςπολυκατοικίας.
  • Σε περίπτωση περιορισμού του ποσού του δανείου από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να υποβληθεί από τον ωφελούμενο αίτηση στο Δικαιούχο για σχετική τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος


Η υποβολή αιτήματος τροποποίησης δεν παρατείνει το χρόνο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτός έχει οριστεί στην παρ. 7.4

Γενικές επισημάνσεις για την τροποποίηση και ολοκλήρωση του έργου

Τροποποιητική απόφαση υπαγωγής εκδίδεται από το Δικαιούχο μόνο για την περίπτωση εκείνη που υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης, λόγω αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης και οι σχετικές αλλαγές στις δαπάνες κρίνονται ως επιλέξιμες ή μη στο στάδιο της ολοκλήρωσης (μετά την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης   για                        την ολοκλήρωση του έργου) και αποτυπώνονται στην απόφαση ολοκλήρωσης.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο (συνολικό ή/και παρεμβάσεων) βάσει της απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή τα προσκομισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καταβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), οι εν λόγω αλλαγές αποτυπώνονται στην απόφαση ολοκλήρωσης αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ το ποσό του δανείου αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Η απόφαση ολοκλήρωσης κοινοποιείται στον Ωφελούμενο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση, το υπερβάλλον ποσό δανείου που τυχόν έχει εκταμιευθεί επιστρέφεται άμεσα από τον Ωφελούμενο.

 

Παρατάσεις Προθεσμιών

 

Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:

 • Παράταση της προθεσμίας αποδοχής της απόφασης υπαγωγής ή/και υπογραφής της δανειακής σύμβασης για επιπλέον διάστημα έως ένα (1) μήνα, από το πέρας της προθεσμίας. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης. Ο Δικαιούχος δύναται να χορηγεί έγκριση για τις εν λόγω παρατάσεις χωρίς εξέταση των ειδικότερων λόγων τουαιτήματος.
 • Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα έως τριών (3) μηνών, από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα, τεκμηριώνοντας τους λόγους της αιτούμενης παράτασης, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημαπαράτασης.
 • Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα παράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα αξιολογούνται από τονΔικαιούχο.
 • Παράταση πέραν των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυνατόν να εγκριθεί από το Δικαιούχο μόνο σε περίπτωση ανωτέραςβίας.
 • Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν της 16/06/2023
green-regulation-energy-buildings
Energy audit of buildings

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ