ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2017

 

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.4495/17 - ΦΕΚ 167Α /3-11-2017

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ 28 ΕΩΣ 51

 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-8 ΤΟΥ Ν4030/11 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Υ.Α. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν.4495/17

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ Ν.4495/17 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΤΟΥ Ν.4495/17 ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ "εδω"

 

 

 

 

Ν. 4030/2011  -  ΦΕΚ  A 249/25-11-2011 - ΤΙΤΛΟΣ

"Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών

και λοιπές Διατάξεις"

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ 4030/2011 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ Ν.4178/13        pdf_im

                                                       ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ Ν.4178/13pdf_im 

                                                      ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΤΟΥ Ν.4178/13 pdf_im

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν.4258/14        pdf_im

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.4258/14        pdf_im

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

 7- 2-12 : Εγκύκλιος 1/2012 : Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Αʼ) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Αʼ) 

16-2-12 : Εγγραφο 6638/7-2-2012 .Σχετικά με έκδοση οικοδομικών αδειών για την αλλαγή χρήσης καταστημάτων

20-2-12 : Υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών

21-2-12 : ΚΥΑ αρ.οικ.7533 (φεκ251β(13-2-2012 . Διαδικασία έντυπης υποβολής Εγκρισης Δόμησης και Αδειας  
21-2-12 : απόφαση 9875/24-2-2012-ΚΥΑ ΦΕΚ Β 465 2012: Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης
 9- 3-12 : Έγγραφο 5298/8-3-2012. «∆υνατότητα χορήγησης άδειας δόµησης σε συνιδιοκτησίες µε αυθαίρετα κτίσµατα»
 9- 3-12 : Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 621 «Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 45 (παρ.3) και 11 του Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης , ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»
24- 4-12  Έγγραφο 15450/12-4-2012 σχετικά με τη δυνατότητα έκδοση οικοδομικών αδειών απο Προέδρους Κοινοτήτων (νυν Δημάρχους)
28- 5-12 : Έγγραφο 21493/15-5-2012 "Διαδικασία θεώρησης μελέτης ενερ/κής πυροπροστασίας μετά την ισχύ του  ν. 4030/11"
29- 5-12 : Εγκ. 7/2012 "Διορθώσεις – τροποποιήσεις – προσθήκες στην Εγκύκλιο 1/2012 (αρ. πρωτ. 6638/7-2-2012)
21- 6-12 : Έγγραφο 20600/20/6/2012 "Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε αυθαίρετες κατασκευές"
21- 6-12 : Έγγραφο 26416 "Σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας."
25- 7-12 : Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην αμιγή κατοικία
 5-10-12 : Έγγραφο 46173/5-10-2012 "Αναθεωρήσεις  οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του ν. 4030/11.
18-10-12 : Έγγραφο 46173/5-10-2012 "Αναθεωρήσεις  οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του ν. 4030/11.
24-10-12 : Έγγραφο 46160/24-10-2012 "Θεώρηση αδειών Δόμησης."
30-10-12 : Έγγραφο 37108/30-10-2012 "Έκδοση οικ. αδειών σε κτίρια με τακτοποιημένους χώρους" ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
16-11-12 : Έγγραφο 54523/16-11-2012 "Προώθηση και ολοκλήρωση υποθέσεων που εκκρεμούν στις Υπηρεσίες Δόμησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του Ν.4030/11, για τις οποίες απαιτείτο η έγκριση της ΕΠΑΕ."  και επίσης το 2365 το από 1-11 εγγραφο 
 6-12-12 : Εγκύκλιος 18 (αρ. πρωτ.60764/6-12-2012) "Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του Ν.4030/2011."
25-11-12Έγγραφο 37018/30-10-2012 "Έκδοση οικοδομικών άδειών σε κτίρια με τακτοποιημένους χώρους"
11- 1-13 : ΕΥΕΔ- Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης κατά το Ν. 4030/2011 
19- 2-13 : Εγγραφο 10914/19-2-2013 : Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών κατεδάφισης 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Καταθέστε την άποψή σας πατώντας [εδώ] 
 
 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΓΚΑΡΑΖ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 111/2004 - ΦΕΚ 76Α/2004

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 111/2004 καθορίζονται οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους του κτιρίου στο Ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ.230/93 φεκ Α94

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ 76Α/2004 [pdf im]

 

Τροπολογίες :

Το Αρθρο 22 παρ.2. του ν.4258/2014 προβλέπει :

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτουν περισσότερες από τέσσερις (4) απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης για ένα διαμέρισμα ή μία κατοικία, τότε οι επιπλέον των τεσσάρων θέσεις που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ή τη συγκεκριμένη μονοκατοικία μπορεί να διατάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 98728/7722/93 (Δ΄ 167), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.»

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ (ΠΔ24/1985-ΦΕΚ270Δ/1985)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

 

 

ΠΔ 24/31-5-1985 -   ΦΕΚ 270Δ/1985 ΕΔΩ : [pdf im]

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.4278/14 [pdf im]

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr casibombetturkeybetturkeycasibomlotusbetperabetcasinomaxijojobetperabetMatadorbethttps://x.com/Vbet_Giristrmarsbahis girişCasibomikimislibycasinoorisbetwww.cerceve.net/urun/iqos-iluma/Youwin girişvozol 20000casibomlunabetjojobetvozol vista 20000hepsibahisJojobetcasibomdeneme bonusumarsbahisbetofficestarzbet,starzbet giriş,starzbet güncel girişstarzbetporno seyretسكس مجانيxxxporno izlepornoporno sextelefonda seks sohbettelefonda sıcak sohbetbets10 girişbahisalMarsbahis girişJojobetreslotxslottümbetBetkompusulabeten ucuz elektronik sigaramariobetbetparkbetparkbahiscombahsegelbahsegelxslotkadıköy eskortxslotGrandpashabetVbettr güncel GirişSteroid Satın Alstarzbet