ΑΡΘΡΟ 70 ν.4042/12

 

Άρθρο 70 ν.4042/12 – ειδικές περιπτώσεις ατόμων  με αναπηρία και παλιννοστούντων 

 

Τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και πρόσωπα, που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα, που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν 4014/2011 καταβάλουν ποσοστό 15% του Ενιαίου Ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμ¬φωνα με το Παράρτημα του ν. 4014/2011. Γιο την υπαγωγή των παραπάνω προσώπων στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 υποβάλλονται επιπλέον Των όσων ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 και το δικαιολογητι¬κά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου, καθώς και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση/γνωμάτευση που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
Παλιννοστούντες ομογενείς οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Αρρένων και στα δημοτολόγια του δήμου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο Άρθρο 24 του ν. 4014/2011 της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους κατοικίας καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του Ν.4014/2011. Για την υπαγωγή των παραπάνω προσώπων στο άρθρο 24 του ν. 40142011 υποβάλλονται επιπλέον των όσων ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 και τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παραπάνω εδαφίου, καθώς και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινή¬του, στο οποίο βρίσκεται αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
Δείτε και την εγκύκλιο 5/2012 που διευκρινίζει θέματα για τους παλιννοστούντες Ελληνες

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ