ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 
 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ   : 
 
                                                                     κατεβάστε το σύνολο του [εδώpdf_im 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ  :

 κατεβάστε το σύνολο του [εδώ 

pdf_im ]  ή διαβάστε τον παρακάτω ανά παράγραφο :

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» των Ωφελούμενων του συνημμένου Πίνακα 1 του Παραρτήματος - που προέρχονται από τους επιλαχόντες της απόφασης υπαγωγής 219384 / 27-09-2017 – το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση των Ωφελούμενων του Πίνακα 1 του Παραρτήματος χρηματοδοτούνται: α) για το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» πόροι προερχόμενοι από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016 και 2017, καθώς και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 και β) για το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» πόροι προερχόμενοι από επιστροφές του Ταμείου. Συνολικά υπάγονται: 1.110 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 12.869.113,41 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 1, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου. Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί. Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και στους όρους της σύμβασης δανείου με το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 1 θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου των σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή - Προϋπολογισµός - Διάρκεια Προγράµµατος

1.1 Σκοπιμότητα link_icon2
1.2 Σύντονη περιγραφή - Διάρκεια Προγράµµατος link_icon2
1.3 Συνολικός προϋπολογισµός Προγράµµατος και περιφερειακή κατανοµή link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιµες κατοικίες - Ωφελούµενοι

2.1. Επιλέξιµες Κατοικίες- ορισμοί - Γενικές Προυποθέσεις-Ειδικές Προυποθέσεις  

link_icon2
2.2 Ωφελούµενοι - 
2.3 Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιµες παρεµβάσεις - Όρια επιλέξιµων δαπανών - Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος

link_icon2
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιµος Προϋπολογισµός - Κίνητρα- Δανειακή Σύµβαση link_icon2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 
5.1 Απαιτούµενα Δικαιολογητικά- Προετοιµασία

link_icon2
5.2 Α΄ Φάση Διαδικασίας - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση link_icon2
5.3 Β΄ Φάση Διαδικασίας - Υποβολή Αιτήσεων- Κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. -Υπαγωγή Αιτήσεων

6.1 Έλεγχος επιλεξιµότητας Αιτήσεων  6.2 Κατάταξη - Υπαγωγή έργων Ωφελουµένων

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

7.1 Εκταµίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών

link_icon2
7.2 Ολοκλήρωση Παρεµβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση link_icon2
7.3 Ολοκλήρωση Έργου - Προσκόµιση Δικαιολογητικών - Εκταµίευση συνόλου ή υπόλοιπου δανείου - Χορήγηση κινήτρων link_icon2
7.4 Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουµένων - Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουµένων 8.2 Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι 8.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και της απόφασης υπαγωγής

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι  εµπλεκόµενοι φορείς

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δηµοσιότητα Προγράµµατος

10.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου  - 10.2 Υποχρεώσεις Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών - 10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

link_icon2

 

ΚΕΦ: 11 Πληροφόρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων / Ωφελουμένων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk), από το Δικαιούχο, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων.

Πληροφορίες παρέχονται:

  • στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματοςhttp://exoikonomisi.ypen.gr
  • στο δικτυακό τόπο της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (ΠαράρτημαXIV),
  • στο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ(),
  • στο δικτυακό τόπο του Δικαιούχου ().

.

ΚΕΦ: 9. Κύριοι εµπλεκόµενοι φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς-Συντελεστές Προγράμματος

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ ΠΕΠ)

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ ασκούν αρμοδιότητες διαχειριστικής αρχής στο πλαίσιο του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 7313/1818/29.11.2016 των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 3905) για τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ».

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του Δικαιούχου και των Ωφελούμενων του Προγράμματος και πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στους Ωφελούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.

Δικαιούχος

Δικαιούχος του Προγράμματος, είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης και τη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Δικαιούχος αναπτύσσει και συντηρεί ξεχωριστό πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτήσεων με διεπαφή με το πληροφοριακό σύστημα υποβολής στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των Ωφελούμενων και μέσω του οποίου γίνεται η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων. Το πληροφοριακό σύστημα του Δικαιούχου ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σεαυτό.

Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, προβλέπεται η υποβολή έντυπων εγγράφων στο Δικαιούχο (π.χ. αίτηση του ωφελούμενου για τροποποίηση ή ανάκληση απόφασης υπαγωγής), ο Δικαιούχος ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Ο Δικαιούχος αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος, που του έχει διατεθεί από το φορέασχεδιασμού.

Ο Δικαιούχος συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διασταύρωση στοιχείων στο πλαίσιο αναγκαίων ελέγχων.

Ο Δικαιούχος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.3.

Ο Δικαιούχος εισηγείται στο Φορέα σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος προτάσεις για επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ο Δικαιούχος υποβάλλει στο Φορέα σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας) σχέδιο με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση.

Ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου /προγράμματος για διάστημα τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης και για τις περιπτώσεις ενοικίασης δέκα (10) ετών μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον Ωφελούμενο με τη Δήλωση Πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονικήμορφή.

Ο Δικαιούχος διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή που έχει συσταθεί με την με Α.Π. 8069/B1/2939/ 27.12.2016 Απόφαση εγκρίνει τους πίνακες κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και απόρριψης που υποβάλλονται από το Δικαιούχο.

 

Φορέας σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας ως φορέας σχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης του Προγράμματος, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την πορεία του Προγράμματος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες – κατευθύνσεις κοινοποιούνται στις αρμόδιες ΔιαχειριστικέςΑρχές.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση απόφασης με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, μετά από έγκριση από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τις ΕΥΔ ΠΕΠ. Οι ανωτέρω υπηρεσίες χορηγούν σύμφωνη γνώμη στο μέρος που αφορά σε θέματα διαχείρισης τουπρογράμματος.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς όλους τους φορείς ενημέρωσης των δυνητικών Ωφελουμένων. Επίσης, στο πλαίσιο λειτουργίας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης (help desk) από τον Δικαιούχο η Επιτελική Δομή είναι υπεύθυνη για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας για να εκπληρώσει το ρόλο της μπορεί να ζητά ενημέρωση από τον Δικαιούχο και τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και έχει πρόσβαση στο σχετικό με το πρόγραμμα Πληροφοριακό Σύστημα του Δικαιούχου.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και παρακολούθησης ολοκλήρωσης των έργων των Ωφελούμενων, το οποίο διατίθεται στο Δικαιούχο για την υλοποίηση του προγράμματος.

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του Παραρτήματος ΧΙΙΙ χορηγούν δάνεια και καταβάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής. Τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν και από την Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).

 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διενεργούν για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων τις πληρωμές (προς προμηθευτές / αναδόχους, κλπ), που γίνονται με πόρους του προγράμματος.

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (έκδοση Α’ ΠΕΑ):

Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί, μετά από πρόσκληση του ενδιαφερόμενου, την 1η ενεργειακή επιθεώρηση στην κατοικία, εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και συμπληρώνει την πρόταση παρεμβάσεων στο έντυπο του Παραρτήματος IΙΙ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο «5.3 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση».

Η πρόταση παρέμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3 του οδηγού του Προγράμματος. Επίσης, στην πρόταση παρεμβάσεων, ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος. Ο επιθεωρητής καταγράφει την ενεργειακή κατηγορία που αναμένεται να καταταχθεί η εξεταζόμενη κατοικία μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, το ποσό εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας τουΠρογράμματος.

Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω από τον επιθεωρητή είναι σημαντική για την επιλεξιμότητα της αίτησης λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η έκδοση του Α’ Π.Ε.Α. συνιστά εκκίνηση εργασιών με αποκλειστική ευθύνη τουενδιαφερόμενου.

Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (έκδοση Β’ ΠΕΑ)

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί την 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση, εκδίδει το αντίστοιχο Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ) και συμπληρώνει στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα VΙ) τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο «7.2 Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση».

Σύμβουλος Έργου

Ο σύμβουλος έργου έχει, απέναντι στον Ωφελούμενο, κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση:

  • της ενημέρωσης του Ωφελούμενου για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, των ενεργειών που απαιτούνται και τις αντίστοιχες προθεσμίες που έχει ο Ωφελούμενος για την διεκπεραίωσήτους,
  • όλων των καταχωρήσεων για την υποβολή της αίτησης στο Πληροφορικό Σύστημα τουΠρογράμματος,
  • της αναλυτικής καταγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Πρόταση Παρεμβάσεων» που υπογράφει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωσηπολυκατοικίας,
  • της επισύναψης όλων των δικαιολογητικών στην μορφή που απαιτείται από το ΠληροφοριακόΣύστημα,
  • της αναλυτικής καταγραφής των υλοποιημένων παρεμβάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο «Καταγραφή Παρεμβάσεων – ΟλοκλήρωσηΈργου» που υπογράφειο Ενεργειακός Επιθεωρητή και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωση πολυκατοικίαςτης αναλυτικής καταγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα των παραστατικών δαπανών και της επισύναψης των παραστατικών δαπανών και δικαιολογητικών πληρωμής.

ΚΕΦ: 10.1&2&3 Υποχρεώσεις (Δηµοσιότητα Προγράµµατος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δημοσιότητα Προγράμματος

             Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (http://exoikonomisi.ypen.gr). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

             Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να κάνουν χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να τηρούν τους όρους δημοσιότητας και να παραπέμπουν επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας και για οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

             Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», από όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφονται στη σχετική δράση (π.χ. ανάδοχοι, προμηθευτές, εργολάβοι, εταιρείες κατασκευής ή εμπορίας υαλοπινάκων, κουφωμάτων, ηλιακών συλλεκτών, επιθεωρητές κλπ.), θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη.

ΚΕΦ: 8.1&2.3.Υποχρεώσεις Ωφελουµένων-Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι-Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ     8.   Υποχρεώσεις   Ωφελουµένων   -   Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουµένων

Ο Ωφελούµενος του Προγράµµατος υποχρεούται:

-  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.

-  να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση µε την Τράπεζα.

-  να  δεχθεί  προγραµµατισµένους  επιτόπιους  ελέγχους  από  τα  αρµόδια  εθνικά  ή κοινοτικά όργανα, µετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα σχετικά ζητούµενα στοιχεία.

-  να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του.

-  να  τηρεί,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  υλοποίησης  των  παρεµβάσεων,  την  ισχύουσα εθνική  και  κοινοτική  νοµοθεσία  και  να εξασφαλίσει  τις  απαιτούµενες  εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.

 Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, ο Ωφελούµενος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε  την  αίτησή  του,  Υπεύθυνη  Δήλωση  βάσει  των  Παραρτηµάτων  ΙV-A  και  IV-Β.  Η διαπίστωση  ότι  το  περιεχόµενο  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  δεν  είναι  αληθές  ή  ότι  δεν τηρούνται οι δεσµεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόµενων από το Νόµο συνεπειών (Ν. 1559/1986), µπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής απόφασης υπαγωγής µε συνέπεια την απένταξη του έργου του Ωφελούµενου από το Πρόγραµµα.

Στην  περίπτωση  πολυκατοικίας,  ο  εκπρόσωπος  των   Ωφελουµένων  υποχρεούται  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε την αίτησή του, την Υπεύθυνη Δήλωση τουΠαραρτήµατος
ΙV-Γ.

 8.2 Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι

Ο Δικαιούχος του Προγράµµατος µεριµνά για τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο   αυτό ο Δικαιούχος αναπτύσσει µεθοδολογία για την πραγµατοποίηση   των αναγκαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων και µε βάση αυτήν:

α) πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς

β) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.),  η  οποία  στο  πλαίσιο  των  αρµοδιοτήτων  της  πραγµατοποιεί ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που αφορούν  στα  έργα  των  Ωφελουµένων  του  Προγράµµατος.  Η  πραγµατοποίηση  των ελέγχων θα γίνει στη βάση σχετικής συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών. 
Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. πραγµατοποιεί συστηµικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αιτήσεις υπαγωγής και προβαίνει στη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων,όπου απαιτείται.

Σηµειώνεται ότι ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου για διάστηµα τριών (3) ετών µετά το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηµατοδοτούν το Πρόγραµµα και σε κάθε περίπτωση µέχρι το 2020. Ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα έντυπα του Προγράµµατος, τα δύο ΠΕΑ και όλα τα παραστατικά των παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν.

 8.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και της απόφασης υπαγωγής  Σε  περίπτωση µη  ολοκλήρωσης  του  έργου  εκδίδεται  από  τον  Δικαιούχο  απόφαση ανάκλησης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου   από   το   Πρόγραµµα,   η   οποία  συνεπάγεται τη µη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταµιευθεί η προκαταβολή και ο Ωφελούµενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση  όπου µετά   την   υλοποίηση   του   έργου   και   κατά   την   προσκόµιση   των δικαιολογητικών για την εκταµίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η µη επίτευξη  του  ελάχιστου  ενεργειακού  στόχου  του  προγράµµατος (Κεφάλαιο  3),  η δανειακή σύµβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του Προγράµµατος επισύροντας τις συνέπειες  που  προβλέπονται  στους  όρους  αυτής.  Η  απόφαση  ανάκλησης  υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου µε προϋπολογισµό µικρότερο από τον επιλέξιµο βάσει   της   απόφασης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου,   είτε   επειδή   τα προσκοµισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιµου προϋπολογισµού του έργου είτε  επειδή  δεν µπορεί  να  ολοκληρωθεί  η  εξόφλησή  τους (µη  καταβολή  από  τον Ωφελούµενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρµόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό µε το οποίο ο Δικαιούχος    συµµετέχει    στο    δανειακό    κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύµβαση αναπροσαρµόζεται  βάσει  του  νέου  επιλέξιµου  προϋπολογισµού.  Η  τροποποίηση  της απόφασης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την αναπροσαρµογή της δανειακής σύµβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταµιευθεί είτε επιστρέφεται άµεσα από τον Ωφελούµενο είτε αποτελεί αντικείµενο   νέας   δανειακής   σύµβασης   που   δεν   διέπεται   από   τους   όρους   του Προγράµµατος.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία,  µετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου,  διαπιστωθεί,  βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η µη ορθή υλοποίηση του  έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση  ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούµενο ή την αναπροσαρµογή αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύµβαση από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους  στον  χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό.  Σε  κάθε  περίπτωση, δεν  ανακαλείται  η απόφαση  υπαγωγής  και  ο  Δικαιούχος  δεν  ανακτά  τα  καταβληθέντα  κίνητρα  από  τον Ωφελούµενο.

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή µετά την ολοκλήρωσή  του,  διαπιστωθεί  η  µη  τήρηση  των  όρων  επιλεξιµότητας  του  έργου,  ο Δικαιούχος  προβαίνει  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ανάκληση  της  απόφασης υπαγωγής του Ωφελούµενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ